Práva rodičov po narodení dieťaťa

Žena, ktorá je tehotná a následne sa stará o svoje novonarodené dieťa, má zo zákona nárok na materskú dovolenku, počas ktorej jej prislúcha finančná podpora vo forme materského. Ide o dávku nemocenského poistenia, z čoho vyplýva, že na materské má nárok len žena, ktorá bola pred pôrodom nemocensky poistená a to po dobu, ktorej minimálnu hranicu ustanovuje Zákon o sociálnom poistení v § 48 (v súčasnosti je to minimálne 270 dní za posledné dva roky).

Nárok na materské sa uplatňuje v príslušnej sociálnej poisťovni. Výška materského závisí od sumy odvádzaného poistného, to znamená, že je závislá od výšky dosahovanej mzdy. Doba, počas ktorej žena poberá materské, závisí od počtu narodených detí (Zákon o sociálnom poistení § 48). V súčasnosti sa žene pri jednom dieťati materské vypláca 28 týždňov, pričom začiatok poberania je 6 až 8 týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu.

V prípade, ak sa o dieťa stará otec, má nárok na rodičovskú dovolenku a je mu vyplácané materské po dobu ustanovenú zákonom (v súčasnosti 22 týždňov, Zákon o sociálnom poistení § 49).

Po uplynutí doby poberania materského, ak rodič zostane na rodičovskej dovolenke, mu vznikne nárok na rodičovský príspevok. Rodičovský príspevok je štátnou sociálnou dávkou, z toho vyplýva, že ho poskytuje štát zo svojho rozpočtu. Nárok na príspevok si rodič uplatní na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Výška príspevku je každoročne upravovaná k 1. septembru kalendárneho roka a to podľa zmien súm životného minima. Rodičovský príspevok sa v súčasnosti, pri zdravom dieťati, poskytuje najdlhšie do 3 rokov jeho veku.

Okrem materského a rodičovského príspevku, má rodič narodeného dieťaťa, ktorý splňuje podmienky, nárok na ďalšie štátne sociálne dávky - predovšetkým na príspevok pri narodení dieťaťa (jednorázovo), príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa (jednorázovo), prídavok na dieťa (mesačne). Zároveň si jeden z rodičov (ten, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť, čiže má zdaniteľné príjmy), môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa (upravuje Zákon o dani z príjmov) a to mesačne alebo jednorázovo na konci roka.

Ak sa rodič rozhodne zamestnať a to pred dosiahnutím 3 roku života dieťaťa, stratí nárok na rodičovský príspevok, ale môže si uplatniť nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa. Ak o rodičovský príspevok rodič nechce prísť, ale zároveň má záujem privyrobiť si, môže pracovať na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Aj samostatne zárobkovo činná osoba má po dobu poberania rodičovského príspevku pozastavené prevádzkovanie živnosti.

Po oslave 3 narodenín dieťaťa prestáva byť rodičovi vyplácaný rodičovský príspevok.

Ak bol rodič v čase nástupu na materskú (rodičovskú) dovolenku zamestnaný, vzťahuje sa na neho ochranná doba. Zamestnávateľ nemôže dať výpoveď zamestnancovi na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Zamestnávateľ je povinný zamestnankyňu, ktorá sa vrátila do zamestnania po skončení materskej dovolenky, prijať na jej pôvodné pracovné miesto a ak to náhodou nie je možné (napr. už to pracovné miesto neexistuje) tak na prácu zodpovedajúcu podmienkam dohodnutých v pracovnej zmluve. Obdobne to platí pre zamestnanca.

Napísala MonYenn (rok 2009)