Územný plán obce

Každá obec alebo mesto, ktoré má viac ako 2000 obyvateľov musí mať vypracovaný územný plán. Niekoľko menších obcí si môže vypracovať spoločný územný plán. Územný plán je dostupný na príslušnom katastrálnom úrade a za príslušný správny poplatok je prístupný k nahliadnutiu.

Z územného plánu je možno získať viacero dôležitých informácií potrebných pre plánovanie vlastného stavebného plánu, napríklad:

  • prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch
  • zásady starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability plôch zelene,
  • hranice medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie a ostatným územím obce,
  • určenie vyhradeného územia pre verejné dopravné a technické vybavenie a občianskeho vybavenia,
  • plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.

Preštudovať si územný plán obce alebo mesta by si mal každý, kto plánuje v danom mieste kúpiť stavebný pozemok a realizovať stavbu, aby sa vyhol prípadným prekvapeniam v budúcnosti, kedy by mu mohla pri rodinnom dome nečakane začať rásť diaľnica alebo iná verejno-prospešná stavba.