Náležitosti hypotekárneho úveru

Hypotekárne úvery ponúka u nás viacero bankových inštitúcií. Každý, kto sa rozhodne riešiť svoju otázku bývania prostredníctvom hypotekárneho úveru, musí spĺňať predovšetkým dve základné podmienky:

 • musí preukázať dostatočný príjem na splácanie požadovaného úveru,
 • zabezpečiť úver tuzemskou nehnuteľnosťou.

Podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov má každá fyzická osoba, ktorá čerpá hypotekárny úver na zabezpečenie bývania, nárok na štátny príspevok k úrokom. Hypotekárne úvery môžu byť aj kombinované napr. so stavebným sporením alebo hypotekárnymi záložnými listami.

Použitie hypotekárneho úveru je obmedzené. Vo všeobecnosti nám môžete prefinancovať nasledovné položky:

 • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti,
 • výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb,
 • údržbu tuzemských nehnuteľností alebo
 • splatenie poskytnutého úveru použitého na uvedené účely, ktorý nie je hypotekárnym   úverom.

Hypotekárny úver sa naopak nedá použiť na:

 • na vysporiadanie dedičských podielov,
 • na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • na preúverovanie stavebných úverov na hypotekárne úvery s poskytnutím štátneho príspevku.

Náležitosti k získaniu hypotekárneho úveru.

K získaniu hypotekárneho úveru je potrebné doložiť viacero dokumentov. Medzi základné doklady patrí:

 • doloženie výšky prímov (daňové priznanie, potvrdenie prímu od zamestnávateľa) žiadateľov, prípadne spoludlžníkov alebo ručiteľov.

V prípade kúpy nehnuteľnosti:

 • kúpna zmluva (zmluva o budúcej kúpnej zmluve),
 • výpis z katastra nehnuteľností (či nehnuteľnosť existuje, kto ju vlastní a že na ňu nie je záložné právo, alebo iné bremeno).

V prípade výstavby, rekonštrukcie alebo opráv:

 • stavebné povolenie,
 • projektovú dokumentáciu,
 • rozpočet stavby,
 • prípadne zmluvy s dodávateľom,
 • výpis z katastra nehnuteľností.

Ďalšie doklady:

 • ocenenie zastavanej nehnuteľnosti + vinkuláciu poistného tejto nehnuteľnosti v prospech banky,
 • niekedy tiež vinkuláciu životného, alebo úverového poistenia v prospech banky.

Postupy jednotlivých bánk sa pri dokumentácii žiadosti líšia. Ak sa rozhodnete pre konkrétnu banku, dajú vám v nej presný zoznam potrebných dokumentov. Na základe znaleckého posudku je určená hodnota nehnuteľnosti, a tým aj maximálna výška úveru. Znalci musia byť spravidla akceptovaní bankou. Banka vám poskytne ich zoznam. Všetky náklady spojené s ohodnocovaním nehnuteľností hradíte vy, takisto ako všetky náklady spojené s dokumentáciou.