Začatie územného konania

Územné konanie prebieha na príslušnom stavebnom úrade podľa miesta plánovanej stavby alebo umiestnenia pozemku.

Účastníkom stavebného konania je stavebník, teda osoba, ktorá chce na danom území realizovať svoj staviteľský zámer. Ďalšími účastníkmi sú tiež právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Toto sa ale netýka nájomcov bytov či nebytových priestorov.

Konanie sa začína na písomný návrh navrhovateľa, ktorý musí k návrhu priložiť aj potrebnú dokumentáciu a doklady a zoznam účastníkov konania, ktorí sú navrhovateľovi známi. Okrem iného musí návrh tiež obsahovať výpočet možných vplyvov na životné prostredie.

V prípade, ak ste na niečo v návrhu na začatie konania pozabudli, stavebný úrad vás vyzve na jeho doplnenie. je dôležité dodržať stanovenú lehotu na doplnenie požadovaných údajov, v opačnom prípade stavebný úrad konanie zastaví, čo si vyžiada ďalší odklad plánovaných prác a viac administratívy.