Záložné právo

Záložné právo slúži záložnému veriteľovi na úhradu jeho pohľadávky v prípade, keď si dlžník nesplní svoj záväzok. Pohľadávka veriteľa sa uspokojuje z predaja záložnej veci alebo inej majetkovej hodnoty, ktorá je a podľa zákona môže byť predmetom záložného práva.

Ak dlžník neplní svoj dlh (napr. mešká s platením splátok poskytnutého úveru na základe úverovej zmluvy), môže sa veriteľ, ktorý má platne zriadené záložné právo domáhať, aby jeho pohľadávka bola uspokojená z výťažku predaja založenej veci.

Veriteľ sa môže domáhať svojich nárokov zo záložnej zmluvy len vtedy, keď je dlžník v omeškaní so splnením dlhu (napr. uplynula lehota na vrátenie úveru). Záložný veriteľ musí najprv žalovať svojho dlžníka o zaplatenie dlžnej sumy na súde.

Ak dlžník nezaplatí dlžnú sumu ani na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku, môže záložný veriteľ podať návrh na výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie. Súd v rámci výkonu rozhodnutia alebo exekútor v rámci vykonania exekúcie nariadi predaj založenej veci (alebo inej zálohy) a z výťažku tohto predaja sa uspokojuje záložný veriteľ.

Ak veriteľ nebude uspokojený v celom rozsahu, pretože založená vec sa odpredá za cenu nižšiu ako je výška jeho pohľadávky, môže byť záložný veriteľ uspokojený z ostatného majetku dlžníka, ak ho má. Záložné právo k nehnuteľnostiam vzniká zápisom vkladu do katastra nehnuteľností.