Údaje v liste vlastníctva

Všetky potrebné informácie týkajúce sa konkrétnej nehnuteľnosti sú zaznamenané v liste vlastníctva na príslušnom katastrálnom úrade. Príslušnosť katastrálneho úradu je určená podľa miesta, kde sa predmetná nehnuteľnosť nachádza, teda podľa jej umiestnenia v tom ktorom katastrálnom území. List vlastníctva je písomný dokument preukazujúci vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

List vlastníctva sa skladá z troch zložiek. Kto konkrétne je vlastník, resp. spoluvlastníci sa dá zistiť nahliadnutím do časti B listu vlastníctva, ktorá označuje vlastníkov nehnuteľnosti. V tejto časti sú zapísané mená vlastníkov, ich bydliská, dátumy narodení, ich spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia, na základe ktorého bol vykonaný vklad do katastra nehnuteľností a následne vpis do príslušného listu vlastníctva, položka výkazu zmien a ďalšie.

Dôležitá z hľadiska možných iných práv k nehnuteľnostiam je najmä časť A, ktorá obsahuje:

  • údaje o majetkovej podstate nehnuteľnosti
  • údaje slúžiace na označenie, špecifikáciu a určenie práv k nehnuteľnostiam, hlavne povinné označenie súpisného čísla, parcelné čísla k priľahlým pozemkom a k pozemkom, na ktorých je nehnuteľnosť postavená, druh a výmera pozemku
  • poznámky, napríklad či pozemok, na ktorom je dom postavený, nie je zapísaný na inom liste vlastníctva
  • kódy označujúce charakteristiku nehnuteľnosti, napríklad či sa jedná o bytový alebo rodinný dom, rozostavanú stavbu atď.
  • údaje o príslušnosti k zastavanému územiu obce a informácie, ktoré sa môžu na liste vlastníctva vyskytnúť napríklad, či nie je nehnuteľnosť zaradená medzi pamiatkovo chránené nehnuteľnosti

V časti C listu vlastníctva sú uvedené tzv. ťarchy. Do tejto časti sa zapisujú záložné práva, vecné bremená, predkupné práva, ak majú účinky vecných bremien, položky zmien a iné údaje. Pred menom vlastníka v časti B listu vlastníctva je napísané poradové číslo, pod ktorým sa k vlastníkovi zapisujú aj ťarchy.

V prípade zisťovania prípadných vecných bremien je potrebné všimnúť si, kedy boli vykonané posledné zmeny v liste vlastníctva a zistiť, či po tomto dátume neprebehli zmeny ďalšie. Vyžiadať si preto treba vždy aktuálny list vlastníctva.