Darovanie domu

Darovanie má oproti klasickej kúpnopredajnej zmluve niekoľko nevýhod.

Ide predovšetkým o právnu neistotu obdarovaného, keďže občiansky zákonník umožňuje darcovi v priebehu života takpovediac „zmeniť názor“. Odborne povedané, darca sa v budúcnosti môže súdnou cestou domáhať vrátenia daru v prípade, ak sa obdarovaný bude správať k darcovi alebo k ostatným členom jeho rodiny tak, že hrubo poruší dobré mravy (§ 630 Občianskeho zákonníka). Stať sa tak v tom horšom prípade môže aj bez reálneho základu, teda bez skutočného neadekvátneho správania sa obdarovaného. Dokazovanie je v tomto prípade náročné, a nie je vylúčené, že sudca sa prikloní na stranu darcu. V prípade, ak máte súrodencov, problémy môžu nastať aj v dedičskom konaní, kde dedičia môžu napadnúť platnosť takejto zmluvy.

Pokiaľ je to možné, istejšie je uzavrieť klasickú kúpnu zmluvu za nízku cenu. Či už v prípade darovacej zmluvy alebo kúpnej zmluvy, je ideálne obrátiť sa na právnika, aby sa tak predišlo prípadným problémom v budúcnosti.