Výška dane z nehnuteľnosti

Podľa príslušných ustanovení zákona o miestnych daniach, základnú ročnú sadzbu dane z nehnuteľností určuje všeobecne záväzným nariadením obec, ktorá na základe tohto zákona vykonáva správu dane z nehnuteľností obec, na ktorej území sa daná nehnuteľnosť nachádza. taktiež môže takýmto spôsobom predmetnú daň znížiť alebo zvýšiť.

Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcí upravuje ustanovenie § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona, vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže obec vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia určeného zákonom a v jeho medziach.

Zákon o miestnych daniach pritom umožňuje obciam určiť rôzne sadzby iba pre jednotlivé druhy stavieb a to v celej obci, alebo v jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území. Nie je teda možné, aby obec stanovila rôzne sadzby pre vlastníka nehnuteľnosti s trvalý pobytom alebo bez neho. Toto ustanovenie zaručuje rovnosť jednotlivých vlastníkov nehnuteľností.