Kolaudácia

Kolaudácia je konanie, ktorým sa uvádza nehnuteľnosť „do života“. Po skončení realizácie výstavby alebo rozsiahlej rekonštrukcie je potrebné požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Stavebný úrad vydá rozhodnutie na návrh stavebníka. Návrh musí obsahovať meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka, označenie a miesto stavby, dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia stavby pred jej dokončením, predpokladaný termín dokončenia stavby, termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby a údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka ako dlho bude trvať.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podľa potreby pripojí opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ďalej rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napríklad doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.

Na základe kolaudačného konania, ktoré sa uskutočňuje na mieste stavby, vydá stavebný úrad rozhodnutie o užívaní stavby.