Stavebné povolenie - prílohy

Čo všetko treba doložiť k žiadosti o stavebné povolenie?

Ak ste sa rozhodli stavať, čaká vás fyzicky, psychicky aj finančne náročné obdobie zháňania kvanta papierov a početných návštev najrôznejších inštitúcií. Pre lepšiu orientáciu v tom, čo všetko budete pre úspešné vydanie stavebného povolenia potrebovať, prečítajte si naládujúce riadky.

Samotná žiadosť nie je zložitým dokumentom. Musí obsahovať základné údaje o vašej osobe, druh, účel a miesto stavby a predpokladaný termín dokončenia stavby. Z ďalších náležitostí to sú:

 • parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ak sa použijú ako stavenisko
 • údaje o projektantovi
 • údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,
 • základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi

Trochu širší je už zoznam dokladov a dokumentov, ktoré sa k žiadosti prikladajú. Sú to predovšetkým tieto:

 • doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
 • projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
 • kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby