Právne požiadavky na uzavretie manželstva

Slováci pre uzavretie manželstva potrebujú navštíviť miestny úrad, kde predložia rodný list a občiansky preukaz. V prípade, že jeden z manželov nie je príslušníkom danej krajiny, platia iné predpisy. Tie si budete musieť zistiť sami, pretože možných kombinácii je veľa.

Pokiaľ však ide o sobáš občanov Slovenska, postačia uvedené  dva doklady.

Na miestnom úrade s vami spíšu zápisnicu, dohodnú termín svadobného obradu, na ktorom prebehne potrebný akt. V prípade, že jeden z manželov je rozvedený (alebo sú rozvedení obidvaja) je potrebné predložiť rozsudok o rozvode alebo vyhlásenie manželstva za neplatné. Ak jeden z budúcich manželov je vdovec, alebo vdova, predloží úmrtný list zosnulého partnera z predchádzajúceho manželstva.

V prípade, že jeden z manželov je neplnoletá osoba, staršia ako 16 rokov, musí predložiť právoplatné rozhodnutie súdu, ktorý povolil uzavrieť manželstvo. Na miestnom úrade sa teda spíše zápisnica, v ktorej budú uvedené mená, priezviská, rodné čísla a podpisy snúbencov. Spýtajú sa vás, či chcete používať spoločné meno, ak áno, tak ktoré. Ďalej budete musieť určiť aké meno budú mať deti, ktoré vzídu z to.to manželstva. Zápisnica sa na svadbe neskôr doplní o podpisy zúčastnených.

Predbežne sa môžu uviesť aj mená svedkov, tie je však možné aj vo chvíli sobáša ešte zmeniť.

Svedkom sa rozumie dospelá osoba, staršia osemnásť rokov, ktorá môže vykonávať právne úkony. Môže mať ľubovoľné pohlavie, vek a môže byť aj rodinným príslušníkom.