Čo treba vybaviť po narodení dieťaťa?

Oveľa viac „byrokracie“ ako pred pôrodom čaká rodičov po narodení dieťaťa. Popri starostlivosti okolo bezbranného drobčeka je treba si splniť ďalšie povinnosti:

1. Vybavenie rodného listu dieťaťa

Narodenie dieťatka je príslušnému matričnému úradu (podľa miesta narodenia dieťaťa) povinný oznámiť lekár, ktorý pôsobil pri pôrode a ktorý ošetroval dieťatko po pôrode. Inak je povinný tak učiniť rodič. Toto oznámenie sa má vykonať do troch pracovných dní po pôrode.

Po pôrode navštívi mamičku pracovníčka matričného úradu a vyžiada si údaje potrebné na zápis do matriky (meno, priezvisko dieťatka a pod. ). Zároveň oznámi mamičke, kedy bude možné prísť si pre rodný list dieťatka.

Rodič (najskôr otec) potom príde na matričný úrad a prinesie so sebou občianske preukazy oboch rodičov a sobášny list (ak sa dieťa narodilo v manželstve). Na matrike mu vystavia rodný list dieťatka (najlepšie je si z neho hneď spraviť niekoľko kópií) a zároveň mu potvrdia Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Je možné, že nie všade sa postupuje pri vybavovaní rodného listu dieťaťa rovnako. Napríklad je možné, že niekde si na matrike vyžiadajú od rodiča i Hlásenie o narodení dieťaťa, ktoré vystavujú v pôrodnici.

2. Prvá návšteva u pediatra

Pri odchode s bábätkom z pôrodnice dostane matka vyhotovené záznamy o dieťatku a o sebe ako rodičke (hlásenie o narodení dieťaťa, správa o novorodencovi, správa o rodičke, iné). Zároveň je o prepustení bábätka upovedomený pediater, ktorého matka uviedla ako detského lekára dieťaťa.

Dokumenty týkajúce sa bábätka odovzdá rodič pediatrovi do 24 hodín po prepustení bábätka z pôrodnice, ak je dieťatko prepustené cez víkend, tak najbližší pracovný deň. Pri tejto príležitosti sa rodič dohodne na prvej návšteve dieťaťa v pediatrickej poradni. Poradňa sa vykonáva v ordinácii vo vyhradenom čase, kedy už nie sú v čakárni chorí ľudia, alebo lekár vykoná návštevu bábätka doma (to už je veľmi ojedinelé).

I v tomto prípade môžu panovať rozdielne zvyklosti – ja som mala prísť k pediatrovi do 24 hodín nielen so správami z pôrodnice, ale i s dieťatkom a s kópiou prihlášky dieťaťa na verejné zdravotné poistenie.

3. Zdravotný preukaz dieťaťa

Zdravotná poisťovňa novorodenca je poisťovňa, v ktorej je prihlásená matka a to do času, dokým rodič nepodá prihlášku na verejné zdravotné poistenie za dieťa v zdravotnej poisťovni, ktorú dieťaťu vybral. Podať prihlášku je zákonný zástupca povinný do 60 dní od narodenia dieťaťa.

Pri podaní prihlášky je potrebné predložiť tieto doklady:

 • rodný list dieťaťa
 • občiansky preukaz rodiča

Pri prvom lekárskom vyšetrení dieťatka v ordinácii pediatra je vhodné, aby už malo podanú prihlášku na verejné zdravotné poistenie. Kópia prihlášky slúži ako náhrada kartičky zdravotného postenia do času, kým túto kartičku rodič neobdrží (poštou alebo si ju vyzdvihne v pobočke zdravotnej poisťovne).

4. Príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa rodičovi poskytli a zároveň potvrdili na matrike pri vybavovaní rodného listu.

Podmienky nároku na príspevok sú narodenie dieťaťa a trvalý pobyt na území SR.

Žiadosť o príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo ju možno stiahnuť na internete. K vypísaniu žiadosti je potrebné potvrdenie lekára – gynekológa, v ktorého starostlivosti je matka dieťaťa.

Podmienky nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa:

 • splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa
 • narodenie prvého, druhého alebo tretieho dieťaťa, ktoré sa dožilo 28 dní
 • žena sa musí od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu raz za mesiac zúčastňovať preventívnych prehliadok

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa má matka (otec len v ojedinelých prípadoch).

S oboma žiadosťami treba ísť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa, pričom si treba so sebou doniesť:

 • občiansky preukaz
 • rodný list dieťaťa
 • potvrdenie ošetrujúceho lekára, že dieťa sa dožilo 28 dní (na osobitnom tlačive)

Odporúča sa predložiť aj:

 • fotokópiu identifikačnej kartičky majiteľa bankového účtu

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa zaniká po uplynutí šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

5. Prídavok na dieťa

Podmienkou nároku na prídavok na dieťa je starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa a trvalý pobyt na území SR. Oprávnenou osobou je zvyčajne rodič dieťaťa a nezaopatrené dieťa je predovšetkým dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.

Nárok na prídavok na dieťa si rodič uplatňuje na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa trvalého bydliska a to pomocou Žiadosti o prídavok na dieťa. Tlačivo žiadosti mu poskytnú priamo na úrade alebo si ho môže stiahnuť z internetu.

Okrem vyplnenej žiadosti je nutné si so sebou priniesť:

 • občiansky preukaz
 • rodný list dieťaťa

Odporúča sa predložiť aj:

 • fotokópia identifikačnej kartičky majiteľa bankového účtu

Prídavok na dieťa sa vypláca mesačne.

6. Dôchodkové poistenie

Poistné na dôchodkové poistenie platí štát za:

 • a) zamestnanca, ktorý je povinne nemocensky poistený
 • b) samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je povinne nemocensky poistená,

v období, v ktorom sa im poskytuje materské a to bez prihlasovacej povinnosti. Po skončení materskej sa môže prihlásiť na povinné dôchodkové poistenie ako osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov veku.

Ďalej štát platí poistné na dôchodkové poistenie za:

 • c) fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa s trvalým pobytom na území SR do 6 rokov jeho veku a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti.

Matka musí podať prihlášku na dôchodkové poistenie do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa trvalého bydliska. Ak túto lehotu nestihne, nebude poistená odo dňa narodenia dieťaťa, ale odo dňa podania prihlášky.

K prihláške priloží vyhlásenie fyzickej osoby, že sa riadne stará o dieťa do 6 rokov veku a rodný list dieťaťa. Ako prihláška slúži Registračný list fyzickej osoby.

Ak matka chce, aby za ňu štát platil príspevky aj do druhého piliera, čiže chce byť sporiteľom starobného dôchodkového sporenia, musí to oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prostredníctvom tlačiva „Oznámenie sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení“ a to najneskôr v deň podania prihlášky na dôchodkové poistenie. Formulár sa dá stiahnuť zo stránky Sociálnej poisťovne alebo priamo vyzdvihnúť na pobočke.

7. Materské – pokračovanie

Keď už budete v Sociálnej poisťovni nezabudnite zaniesť na oddelenie nemocenského poistenia kópiu rodného listu dieťaťa, z dôvodu, aby pokračovali vo vyplácaní materského.

8. Daňový bonus

Nárok na daňový bonus si môže uplatniť daňovník (rodič, zväčša otec dieťaťa), ktorý vyživuje nezaopatrené dieťa a ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.

Nárok na daňový bonus si rodič uplatňuje u svojho zamestnávateľa, u ktorého musí mať podpísané Vyhlásenie k zdaneniu príjmov zo závislej činnosti. Priniesť musí rodný list dieťaťa. Daňový bonus si môže uplatňovať mesačne alebo na konci roka pri podaní daňového priznania.

Ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, tá si uplatní daňový bonus po skončení zdaňovacieho obdobia v rámci daňového priznania.

9. Trvalý pobyt

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase narodenia je miesto trvalého pobytu matky a začiatkom trvalého pobytu je deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, začiatkom trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia v ohlasovni trvalého pobytu.

Novonarodené dieťa zvyčajne treba na trvalý pobyt prihlásiť osobne v ohlasovni na obecnom, príp. mestskom úrade do troch dní od obdržania rodného listu dieťaťa. Môže tak učiniť i otec dieťaťa, ale okrem rodného listu dieťaťa bude potrebovať i občiansky preukaz matky.

10. Vítanie do života a príspevok od obce alebo mesta

Niektoré obce a mestá organizujú „Vítanie do života“ pre novorodencov a ich rodičov a tiež poskytujú finančný príspevok pri narodení dieťaťa. Treba sa o tom informovať na obecnom, respektíve mestskom úrade.

11. Návšteva gynekológa po šestonedelí

Po šiestich týždňoch od pôrodu treba, aby sa žena dostavila ku svojmu gynekológovi na prehliadku. So sebou si prinesie prepúšťaciu správu, ktorú dostala pri odchode z pôrodnice.

Napísala MonYenn (2009)