Oceňovanie pozemkov

Pokiaľ ide o oceňovanie pozemkov, súdny znalec môže oceniť vaše pozemky v znaleckom posudku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Táto úradná cena by sa mala v súčasnosti viac približovať trhovej cene ako to bolo v minulosti, keď znalci mali viac možností ako disponovať s cenou.

Pri oceňovaní stavieb sa zohľadňuje množstvo faktorov. Hodnota stavieb sa určuje predovšetkým vzhľadom na svoju východiskovú hodnotu, čo je hodnota, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.

Ďalej sa berie do úvahy technická hodnota, čo je východisková hodnota po odrátaní miery opotrebenia stavby. Nakoniec treba brať do úvahy tzv. výnosovú hodnotu, ako súčasnú hodnotu budúcich disponibilných výnosov z využitia nehnuteľnosti napríklad formou prenájmu.

Pri určovaní miery opotrebenia znalec vezme do úvahy vek stavby a jej základnú (predpokladanú) životnosť. Často sa pri oceňovaní používa porovnávacia metóda, teda porovnávanie oceňovanej stavby s podobnými objektmi, ktorých cena je už určená. Pri porovnávaní sa musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo kupujúceho a pod).

Cena nehnuteľnosti ďalej závisí od jej polohy, súčasného technického stavu, typu nehnuteľnosti, orientácií k svetovým stranám, pripravenosti inžinierskych sietí či dopravy v blízkosti stavby.