Tipy pri výbere stavebného pozemku

  • vybavenosť pozemku inžinierskymi sieťami. Inžinierske siete zahŕňajú prípojky vodovodu, kanalizácie, elektrickej energie, zemného plynu, pevnej telefónnej siete a káblového televízneho rozvodu. Pokiaľ k hranici pozemku nie sú nainštalované všetky siete, bude nevyhnutné už pri plánovaní vyčleniť finančné prostriedky na ich zavedenie.
  • okolie, v ktorom sa pozemok nachádza. Hlučnosť a prašnosť okolia môže nepríjemným spôsobom znehodnotiť úroveň bývania, resp. užívania daného objektu. Treba si dopredu poriadne zistiť nielen súčasný stav okolitého prostredia, ale tiež plánované úpravy do budúcna. Plány výstavby je možné zistiť na príslušnom stavebnom alebo miestnom úrade.
  • prístup k pozemku. Pre riadne užívanie budúcej nehnuteľnosti, je dôležitý prístup k nej. V prvom rade je potrebné zistiť, či prístup vedie z verejnej cesty alebo ulice alebo vedie po súkromnom pozemku. V prípade, ak sa jedna o súkromný pozemok, treba sa informovať u jeho vlastníka, či je vlastníctvo predmetného pozemku právne vysporiadané a dohodnúť sa na budúcich možnostiach prístupu k vlastnému domu. Ideálne je zmluvne to s vlastníkom ošetriť, v tom najlepšom stať sa za úhradu spoluvlastníkom predmetnej parcely. Ďalším riešením môže byť vecné bremeno, ktoré na návrh uloží súd vlastníkovi parcely. Na základe toho vznikne vlastníkovi povinnosť sprístupniť nehnuteľnosť a pozemok.
  • Pozemok by nemal ležať na území, kde bola vyhlásená stavebná uzávera. Stavebná uzávera sa vyhlasuje na pozemky, na ktorých sa plánuje výstavba objektov vo verejnom záujme. Takouto stavbou môže byť diaľnica, priehrada, elektráreň a iné. Samozrejme, stavbu nie je dovolené postaviť ani na chránenom území, či chránenej krajinnej oblasti, v ochrannom pásme železníc, rozvodov vysokého napätia či zemného plynu.