Rady pri kúpe pozemku

Územný plán. Pred kúpou stavebného pozemku je dôležité oboznámiť sa s územným plánom parciel, ktoré sa chystáte odkúpiť.

Územný plán mesta podrobne označuje parcely a lokality, s ktorými má obec alebo mesto či mestská časť určený konkrétny zámer. Môže to byť napríklad bytová zástavba, priemyselná oblasť, individuálna bytová výstavba, verejné budovy a iné. Mestský alebo obecný úrad vydáva na základe žiadosti pre konkrétnu parcelu územnoplánovaciu informáciu. Jej vydanie sa spoplatňuje.

Množstvo informácií o stavebnom pozemku samotnom ako i o okolí vám môže priniesť priateľský rozhovor s potenciálnymi susedmi. Týka sa to hlavne vecí, ktoré nie sú na prvý pohľad zistiteľné ako napríklad výška podzemnej vody, hluk, miera prašnosti, prípadné záplavy na pozemku, v horšom prípade či pozemok v minulosti nebol smetiskom či skládkou.

Ak pozemok kupujete aj s existujúcimi stavbami ktoré plánujete zbúrať, napríklad dom, sklady, hospodárske budovy, či garáž, ktoré sú zakreslené na katastrálnej mape, treba mať na pamäti, že ich možno zbúrať len na základe asanačného rozhodnutia. Rozhodnutie vydáva príslušný stavebný úrad na základe žiadosti o asanáciu.

Ak je pozemok evidovaný v poľnohospodárskom alebo lesnom fonde, je potrebné vyňať ho z pôdneho fondu, čo sú náklady navyše ku kúpnej cene pozemku. Konkrétnu cenu za vyňatie z pôdneho fondu určí Slovenský pôdny fond.

Niekedy je lepšie kúpiť stavebný pozemok od developera. Sú to novovznikajúce pozemky, ktoré si zvyčajne kúpia ľudia z podobných príjmových skupín. Napríklad manažéri. Stavebné pozemky sú potom v jedenj štvrti a ľudia si tu navzájom nezávidia.