Zisťovanie vlastníka pozemku

V prípade, ak máte záujem o kúpu stavebného pozemku a chcete zistiť resp. overiť kto je jeho majiteľom, potrebné informácie môžete získať iba z listu vlastníctva k danej nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností.

Najnovšie sa dajú údaje z listov vlastníctva získať bezplatne aj on-line na web stránke www.katasterportal.sk, avšak informácie takto získané sa nedajú použiť ako právne relevantný dokument. Aby ste informácie z listu vlastníctva mohli použiť ako právoplatný doklad, je potrebné si osobne na katastrálnom úrade vyžiadať kópiu dokumentu, za čo zaplatíte príslušný správny poplatok.

K zisteniu vlastníka pozemku je potrebné poznať aspoň základné informácie, a to číslo parcely, resp. parciel, na ktorých pozemok leží, katastrálne územie alebo konkrétne číslo listu vlastníctva. Pracovníci katastra nehnuteľností vám tiež môžu pomôcť pri identifikácii konkrétnych parciel a vyhľadaní ich čísla podľa katastrálnej mapy.