Kolaudačné konanie

Dokončenú stavbu možno používať len na základe kolaudačného rozhodnutia stavebného úradu. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma najmä to, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení.

Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať záujmy spoločnosti, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel a ak je to potrebné, určia sa aj podmienky užívania stavby. Stavebný úrad môže v kolaudačnom rozhodnutí určiť podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených pri kolaudačnom konaní a určiť primeranú lehotu na ich odstránenie.

Môže tak urobiť iba v prípade, ak ide o nedostatky, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a vo svojom súhrne nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel; inak kolaudačné rozhodnutie nevydá.

Stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časovo obmedzené povolenie na predčasné používanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok, pokiaľ to nemá podstatný vplyv na používateľnosť stavby a predčasné používanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb.