Zrušenie podielového spoluvlastníctva k pozemkom

Podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam znamená, že každý podielový spoluvlastník vlastní podiel každej časti nehnuteľnosti. Ide o tzv. ideálne podielové spoluvlastníctvo.

Znamená to, že veľkosť spoluvlastníctva je určená percentuálnym alebo zlomkovitým podielom, pričom podieloví spoluvlastníci nevlastnia reálny geograficky vyčlenený podiel nehnuteľnosti.

Najefektívnejším a najrýchlejším riešením je dosiahnuť dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemkom v zmysle § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Znamená to dohodu, na základe ktorej sa jednotlivé pozemky reálne rozdelia medzi spoluvlastníkov, teda komu bude ten-ktorý pozemok reálne patriť.

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemkom vyžaduje písomnú formu. Podpisy jednotlivých spoluvlastníkov musia byť na dokumente úradne overené. Dohodu je potrebné následne na to po zaplatení príslušného správneho poriadku zavkladovať do katastra nehnuteľností.

Platí tu jedno obmedzenie, rozdelením existujúceho pozemku nemôže vzniknúť pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.

V prípade, ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, je potrebné obrátiť sa na súd o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.