Stavebné povolenie k rekonštrukcii nehnuteľnosti

V prípade, ak sa chystáte na zásadnú rekonštrukciu vašej nehnuteľnosti, je potrebné z vašej strany požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia. Príslušný stavebný úrad je na obecnom úrade v obci, kde sa rekonštruovaná nehnuteľnosť nachádza. Jednou zo základných náležitosti pre vydanie povolenia je preukázanie vlastníctva k rekonštruovanej nehnuteľnosti.

Vlastníctvo preukážete listom vlastníctva vyhotoveným katastrálnym úradom. List vlastníctva je platný tri mesiace od jeho vydania katastrálnym úradom. Ak ide o rekonštrukciu domu, výsledkom ktorej nebude zmena vonkajších rozmerov domu, netreba predkladať všeobecne záväzné nariadenie obce.

Rozsah potrebných vyjadrení je oproti novej stavbe obmedzený tým, do akej miery sa rekonštrukcia dotkne všeobecne platných podmienok na dodržanie podmienok na dodávku vody, energií, oznamovacích médií, odvodu splaškových vôd a pod. Nevyhnete sa však vyjadreniam orgánov, ktoré stanovujú podmienky na všeobecnú i požiarnu bezpečnosť stavby, na dodržanie hygieny a ostatných vplyvov na dom i okolie.

Ak však ide o zmenu spôsobu užívania domu, bude nevyhnutné získať vyjadrenia príslušných úradov a orgánov v rozsahu ako keby išlo o novú stavbu.

Ak plánujete robiť rekonštrukciu v určitom čase, treba s prípravou začať v dostatočnom predstihu. Je potrebné si uvedomiť, že každý úrad má stanovenú lehotu na vybavenie spisu, čo býva obvykle jeden mesiac. Ako náhle vám budú doručené kladné rozhodnutia, pripojíte ich k žiadosti a doručíte stavebnému úradu.

Stavebný úrad má na vybavenie žiadosti taktiež lehotu jeden mesiac od jej prijatia. V prípade udelenia stavebného povolenie, môžete začať s rekonštrukciou. Ak stavebný úrad vašu žiadosť zamietne, môžete sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať.

Za ideálnych podmienok trvá celý proces približne tri mesiace a pri splnení všetkých požadovaných náležitostí by rozhodnutie malo byť kladné. Stavebné povolenie platí do dvoch rokov od jeho vydania, ak sa so stavbou nezačalo. Začatie stavby treba písomne ohlásiť stavebnému úradu.