Vydržanie vlastníckeho práva

Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti prichádza do úvahy, ak má osoba pozemok v držbe nepretržite minimálne po dobu 10 rokov. Podmienkou je, aby bol vydržateľ po celú dobu užívania pozemku dobromyseľný, teda bez pochýb sa domnieva, že je skutočným oprávneným držiteľom pozemku alebo stavby, a teda nakladá s ňou ako s ním/s ňou ako so svojou vlastnou. Vydržanie neprichádza do úvahy v prípade, ak by predmetná nehnuteľnosť bola počas uplynulých desať rokov sporná.

Plynutie vydržacej doby sa nepreruší ani tým, ak sa nehnuteľnosť stane predmetom dedičstva a teda zmení sa jej vydržiteľ, ktorý takýmto spôsobom vstúpi do práv predchodcu aleo predchodcov. Dobu, počas ktorej oni boli dobromyseľnými držiteľmi pozemku, si takto osoba môže započítať do celkovej vydržacej doby. Prípadný spor, ktorý by sa vyskytol počas plynutia vydržacej lehoty musí vyriešiť súd, a to na základe dôkazov a tvrdení vydržiteľa, tak ako aj osôb, ktoré si k predmetnej nehnuteľnosti uplatňujú svoje vlastnícke práva.

Do času, kým súd neprizná vlastníctvo jednej zo strán, je možné do listu vlastníctva na katastri, na ktorom je sporný pozemok zapísaný, vpísať poznámku, ktorá slúži ako ochrana držiteľa, ktorý sa domáha vlastníctva k nehnuteľnosti, ktoré nevie zatiaľ hodnoverne preukázať.

Okrem súdu je tiež podľa Občianskeho zákonníka možné domáhať sa ochrany vlastníckych práv aj na obci. Ak dôjde k zjavnému zásahu do pokojného stavu, obec môže predbežne takýto zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený pokojný stav. Obecný úrad však neposudzuje právne, ale len skutkové otázky a do úvahy berie posledný pokojný stav pred týmto zásahom. Otázka práva patrí už do pôsobnosti súdu.