Náležitosti nájomnej zmluvy

Napriek tomu, že zákon nevyžaduje pre uzavretie nájomnej zmluvy písomnú formu, určite odporúčame tak učiniť napriek tomu, že ustanovenia Občianskeho zákonníka budú pre strany záväzné, aj keď nebudú v zmluve zakotvené.

Nájomná zmluva musí obsahovať predovšetkým:

 • osobné údaje o prenajímateľovi a nájomcovi
 • označenie predmetu užívania (číslo bytu, adresa, poschodie)
 • rozsah užívania (izby a ostatné miestnosti - ich obytnú plochu; odporúčame aj opísať zariadenie bytu a v akom stave sa nachádza)
 • výšku nájomného (suma, výška splátok, termín splatnosti)
 • výšku úhrady za služby spojené s užívaním bytu (suma podľa zálohového predpisu správcu, termín splatnosti, termín zúčtovania skutočných nákladov)
 • vyhlásenie prenajímateľa, že v opísanom stave preberá byt do nájmu
 • osoby, ktoré s ním v spoločnej domácnosti budú bývať
 • dátum uzatvorenia zmluvy
 • doba, na akú sa uzatvára
 • vyhlásenie, že po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať byt v stave, v akom ho prevzal
 • podpisy oboch zmluvných strán