Ako získať stavebné povolenie

V prípade, ak sa rozhodnete na svojej nehnuteľnosti vykonať rozsiahle zmeny alebo rekonštrukcie, budete nútený požiadať o stavebné povolenie príslušný stavebný úrad. Žiadosť musí podľa príslušnej vyhlášky ministerstva životného prostredia obsahovať viacero náležitosti, bez splnenia ktorých nebude možné povolenie vydať.

V žiadosti o vydanie stavebného povolenia je nutné uviesť meno, priezvisko (názov spoločnosti, firmy) a adresu (sídlo) stavebníka, druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania, parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko, meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta, údaj o tom, či stavbu uskutoční zhotoviteľ, alebo sa uskutoční svojpomocou, základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach a zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi.

Okrem vyššie spomínaných náležitostí žiadosti k nej treba priložiť aj doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej. Ďalej je potrebný projekt stavby vypracovaný oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach.

Ak ide o jednoduché a drobné stavby, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním. Nesmú tiež chýbať rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce, doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje.

V prípade, ak ide o stavbu vykonávanú svojpomocou, je potrebné priložiť tiež vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.