Prenájom bytu

Práva a povinnosti vlastníka pri prenájme bytu.

Prenajímateľ je povinný prenechať prenajatú vec (byt) nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, alebo ak sa spôsob užívania nedohodol, obvyklé užívanie, a v tomto stave ju na svoje náklady udržiavať. Nájomcovi je povinný zabezpečiť plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu. Oprávnené je požadovať prístup k veci za účelom kontroly, či nájomca užíva vec riadnym spôsobom.

Ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu prenajatej veci v dôsledku jej zneužitia, zodpovedá nájomca aj za škody spôsobené osobami, ktorým umožnil k prenajatej veci prístup, nezodpovedá však za škody spôsobené tzv. „vyššou mocou“, teda škody spôsobené živelnými pohromami ako záplavy, silný vietor a iné. Na zabezpečenie nájomného má prenajímateľ nehnuteľnosti záložné právo k hnuteľným veciam, ktoré sú na prenajatej veci a patria nájomcovi alebo osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, s výnimkou vecí vylúčených z výkonu rozhodnutia, čo sú vecí tzv. dennej potreby.

Ak nájomná zmluva neurčuje inak, drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou uhrádza nájomca. Pojem drobných opráv a nákladov spojených s bežnou údržbou bytu upravuje osobitný predpis. Nájomca je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu prenajímateľovi potrebu tých opráv v byte, ktoré má znášať prenajímateľ, a umožniť ich vykonanie; inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.

Ak nájomca nezaplatí nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu podľa nájomnej zmluvy do piatich dní po jej splatnosti, je povinný zaplatiť prenajímateľovi sankciu z omeškania. Pri skončení nájmu je nájomca povinný odovzdať vlastníkovi byt v pôvodnom stave, resp. v stave po opravách alebo úpravách, na ktorých sa obe strany dohodli počas trvania nájmu.