Povinnosti vlastníka bytu

...alebo nájomcu v bytovom dome. Povinnosti vlastníka bytu alebo nájomcu definuje zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Medzi základné povinnosti vlastníka bytu alebo nebytového priestoru patrí právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, spoločných nebytových priestoroch, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov.

Nadobudnutím vlastníctva bytu sa stáva jeho vlastník zodpovedný za vlastníctvo a sám rozhoduje, či svoje vlastníctvo bude zveľaďovať.

Ak vlastník bytu nebude využívať svoje vlastnícke právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu, môže správca alebo spoločenstvo vlastníkov rozhodovať aj bez jeho súčinnosti. Toto právo uplatňuje a povinnosť plní vlastník spravidla osobne, pričom však môže písomne, s úradne overeným podpisom splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala a môže jej zároveň určiť ako má hlasovať.

Plnenie povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru sa vzťahujú aj na spôsob užívania bytu a spoločných priestorov a tiež na zabezpečovanie údržby a opráv a odstraňovaní závad a poškodení vo svojom byte alebo nebytovom priestore. Neodstránením závad by ohrozoval ostatných vlastníkov vo výkone ich vlastníckych práv.
Vlastník bytu je tiež povinný umožniť na nevyhnutný čas vstup do bytu alebo nebytového priestoru za účelom vykonania obhliadky alebo opravy alebo kvôli vykonaniu odpočtov meračov.

Medzi základné povinnosti vlastníka ďalej patrí pravidelné mesačné prispievanie do fondu prevádzky, údržby a opráv a platenie odsúhlasených mesačných zálohových platieb na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru. V prípade zistenia nedoplatkov je povinnosťou vlastníka zaplatiť nedoplatok v stanovenej lehote na účet spoločenstva alebo správcu.

Pri úpravách bytu alebo nebytového priestoru je potrebné získať súhlas resp. vyjadrenie spoločenstva vlastníkov a splniť si ohlasovanej povinnosť (v prípade drobných opráv) alebo zadovážiť si stavebné povolenie.