Preukaz zdravotne ťažko postihnutého (ZTP)

Máte zdravotné problémy a počuli ste, že máte nárok na preukaz. Zaužívané pomenovanie môžete poznať ako preukaz ZTP, zdravotný alebo invalidný preukaz, zriedkavejšie električenka.

Máte právo požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej preukaz ŤZP). Bez ohľadu, na to, či ste boli posúdení Sociálnou poisťovňou pre účely priznania invalidného dôchodku.

K žiadosti o vyhotovenie preukazu zdravotne ťažko postihnutého (dostanete na ÚPSVaR, posudkové oddelenie) je potrebné doložiť lekárske nálezy. Všeobecné informácie o vašom zdravotnom stave podá na tlačive úradu práce obvodný lekár. Podľa druhu ochorenia budete od odborného lekára potrebovať podrobný lekársky nález). Potrebné je mať originál každého nálezu. Pracovník overí podpisom kópie nálezov. Ak zároveň žiadate Sociálnu poisťovňu o priznanie invalidného dôchodku, požiadajte lekára o vystavenie dvoch „originálov“. Môže sa stať, že lekár bude od vás žiadať dvojnásobný poplatok za vystavenie potvrdení.

Predkladané lekárske nálezy nesmú byť staršie ako šesť mesiacov. Pri posudzovaní nebudú brané do úvahy. Je vhodné doložiť všetky nové nálezy, aj keď ste už žiadosť podali. Ak vám zistili ďalšie ochorenie, posudkový lekár vám môže vystaviť nový posudok.

Úrad práce a Sociálna poisťovňa sú dve od seba nezávislé inštitúcie. Každý posudzuje zdravotný stav žiadateľa podľa svojich, zákonom stanovených, kritérií.

Ťažké zdravotné postihnutie je podľa posúdenia úradom práce zdravotné postihnutie s funkčnou poruchou 50 a viac percent. Predpokladá sa že ochorenie, alebo jeho následky budú trvať viac ako rok. Čo, na rozdiel od sociálnej poisťovne, nie je nutné dokladovať práceneschopnosťou.

Percentuálnu výšku miery postihnutia stanovuje posudkový lekár úradu práce. Vo väčšine prípadov sa nezhoduje s výškou stanovenou Sociálnou poisťovňou. Neovplyvňuje však rozhodovanie posudkového lekára úradu práce, ani sociálnej poisťovne.

Držiteľom preukazu ZŤP môže byť aj človek trpiaci ochorením navonok neviditeľným. Nemusíte byť odkázaný na používanie invalidného vozíka alebo bariel, prípadne byť nevidiaci. Ak nie ste poberateľom invalidného dôchodku, nemusíte informovať zamestnávateľa o tom, že takýto preukaz máte.

Pri zistení ochorenia vás môžu u lekára informovať o možnosti vybaviť si preukaz zdravotne ťažko postihnutého (ZŤP). Nie je to však ich povinnosť. Sú rozšírené tzv. civilizačné ochorenia, s ktorými človek žije po diagnostikovaní celý život. Pri užívaní predpísaných liekov a dodržiavaní doporučenej životosprávy nemusí ochorenie pacienta obmedzovať. Chodí do zamestnania, športuje a vedie rovnaký život ako zdraví ľudia. Ak trpíte napríklad črevným ochorením – celiakiou, cukrovkou kompenzovanou inzulínovou liečbou, požiadajte si o vystavenie preukazu ZŤP. Zdravotných postihnutí, fyzických, či mentálnych, vonkajších alebo vnútorných orgánov , pri ktorých môžete byť držiteľom preukazu je veľmi veľa.

Preukaz ZŤP so sprievodcom vám vystavia ak ste odkázaní na pomoc inej osoby. Ide o osoby s obmedzením pohybového ústrojenstva, ktoré sa nedokážu bez pomoci premiestňovať. Tiež mentálne znevýhodnení občania.

Posudkový lekár úradu práce posudzuje každý prípad samostatne. Ak vám vydajú “obyčajný“ preukaz a susedovi „so sprievodcom“ pri rovnakom ochorení, nejde o výhody. Ľudia sa nezverujú známym s ochorením, ktoré by okolie mohlo vnímať negatívne. Každé ochorenie má rôzny priebeh a postihnutí sa s ním nevyrovnávajú rovnako.

Predložením preukazu ZŤP môžete získať rôzne zľavy. Neurčuje ich záväzný predpis a nie sú poskytované rovnako na celom Slovensku. Predídete problémom, ak si ich overíte vopred. Dopravné podniky v našej republike poskytujú zľavy pri cestovaní miestnou dopravou. Výšku zľavy si určuje každé mesto samostatne. Niekde stačí preukázať sa preukazom ZŤP a neplatíte nič, inde musíte mať obyčajne zľavnený cestovný lístok. Zľavy poskytujú tiež železnice, medzimestská doprava. Majiteľov preukazov zvýhodňujú aj kiná, divadlá , kúpaliská a mnoho ďalších zariadení. Všade, kde sa platí vstupný poplatok, sa môžete informovať o možnosti zľavy. Tiež môžete byť uprednostnení pri vybavovaní úradných záležitostí. V zariadeniach, dopravných prostriedkoch by vám mali ľudia uvoľniť miesto na sedenie.