Kompenzácie

Ťažké zdravotné postihnutie prináša so sebou potrebu kompenzovať tú oblasť, ktorá vám spôsobuje ťažkosti. Účelom kompenzácie je zmiernenie a uľahčenie následkov postihnutia.

Nič vám nevráti zdravie, ale aspoň nebudete odkázaní na pomoc inej osoby vo všetkom, čo prináša život. Nehovoriac o tom, že napríklad prerobenie kúpeľne je finančne náročné. Rôzne úpravy bytu, či domu, sú pritom často potrebné. Inak by človek sám nemohol robiť bez pomoci niektoré činnosti.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje peňažné príspevky na kompenzácie. Príspevky sa poskytujú, podľa druhu, jednorázovo alebo opakovane. Nasledujúci prehľad vám pomôže zistiť, o ktorý príspevok môžete požiadať.

Medzi peňažné príspevky na kompenzáciu patria:

 • Peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Túto formu nájdete spracovanú samostatne, pretože sa nedá zamieňať s opatrovaním. Váš osobný asistent má vo vašom živote inú úlohu ako opatrovateľ.
 • Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na úpravu pomôcky.

Pomôcka je vec alebo technologické zariadenie, ktoré vám umožnia vykonávať činnosti, ktoré by ste bez ich použitia nemohli vykonávať sama. Prípadne by ste museli vynaložiť veľkú fyzickú silu a činnosť by vám dlho trvala. Pomôcka je napríklad aj špeciálny softvér do počítača. Za pomôcku sa považuje aj pes so špeciálnym výcvikom.

Uvedený príspevok vám úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne iba v prípade ak ste ho nedostali zo zdravotnej poisťovne.

 • Neplatí to pri kúpe druhého mechanického alebo elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu.
 • Druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík.

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky možno poskytnúť len na pomôcky uvedené v zozname pomôcok. Úrad práce vám môže poskytnúť  peňažný príspevok na kúpu viacerých pomôcok.

Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku.

Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

Pes so špeciálnym výcvikom je vodiaci pes, asistenčný pes a signálny pes

 1. Vodiaci pes zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má zrakové postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri samostatnom pohybe, podávaní predmetov a bezpečnom zvládnutí prekážok v priestore.
 2. Asistenčný pes zabezpečuje osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má telesné postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri prinesení určených predmetov, prezliekaní oblečenia, polohovaní, otváraní a zatváraní dverí a pri privolaní nevyhnutnej pomoci v prípade nebezpečenstva.
 3. Signálny pes pomáha fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má sluchové postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, rozlišovať zvukové signály, ktorými sú najmä signalizácia pri dverách, telefón, plač dieťaťa, ľudské hlasy, budík, upozornenie v nebezpečenstve a volanie mena sluchovo postihnutého.

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Zdvíhacie zariadenie pomáha prekonávať bariéry a zvyšuje  schopnosť premiestňovať sa a zabezpečiť si sebaobsluhu. Môžete o príspevok naň požiadať aj keď vám pomáha iný človek. Zdvíhacie zariadenie je napríklad

 • schodolez,
 • zdvihák,
 • šikmá schodisková plošina,
 • zvislá schodisková plošina,
 • výťah, alebo
 • stropné zdvíhacie zariadenie.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Ak ste odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, môžete požiadať o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla. Nemôžete mať viac ako 65 rokov.

Musíte byť zamestnaní alebo  preukážete, že bude zamestnaní. O príspevok môžete požiadať ak  sa vám, alebo vášmu príbuznému poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb,  špecializovanom zariadení,  dennom stacionári. Tiež ak vaše dieťa navštevuje alebo bude navštevovať školu. Auto musíte využívať najmenej dvakrát v týždni  tam a späť.

Podmienka je splnená ak pracujete doma dvakrát týždenne použijete auto pracovne. Tiež ak vyššie uvedené zariadenia navštevujete týždenne, respektíve vaše dieťa.

Peňažný príspevok na prepravu

vám môže úrad práce poskytnúť na  prepravné náklady, ktoré súvisia s vašim zamestnaním, vzdelávaním alebo rodinnými aktivitami. Väčšinou ide o využívanie taxíkov.

Doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu obsahuje najmä údaje o subjekte, ktorý zabezpečoval prepravu, dátum vykonania prepravy a cenu za vykonanú prepravu.

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo na úpravu garáže

Ak máte problémy s pohybovým aparátom, ste odkázaní na invalidný vozík môžete požiadať o peňažný príspevok na úpravu bytu, alebo  rodinného domu. Tiež príspevok na úpravu garáže. Cieľom úprav je dosiahnuť  bezbariérovosť a zvýšiť schopnosť  premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu.

Za úpravu bytu sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu, úprava prístupu do bytu a úprava prístupu k výťahu. Za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garáži sa považujú prekážky, v ktorých dôsledku nie ste schopní sa premiestňovať, orientovať, dorozumievať a zabezpečiť si sebaobsluhu rovnakým spôsobom ako zdravý človek rovnakého veku a pohlavia a za rovnakých podmienok.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Zvýšené výdavky vám môžu vzniknúť

 • potrebou dodržiavania diéty, alebo
 • súvisia  s hygienou alebo
 • s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a
 • bytového zariadenia.

Pri hygiene sa myslí príspevok na kúpu plienok a podložiek z dôvodu inkontinencie. Opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia vzniká používaním invalidného vozíka, alebo iných technických pomôcok. Príspevok súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla je príspevok na pohonné hmoty.

Za zvýšené výdavky sa považuje aj starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom. Ide o krmivo a veterinárnu starostlivosť.

Pri podávaní žiadosti o príspevky označte aj tie, kde nemáte istotu, že vám patria. Jednoduchšie je, ak vám príspevok nepriznajú, ako by ste mali podávať žiadosť opakovane.