Alkoholtester

Na trhu existuje niekoľko druhov testerov alkoholu. Ich ponuka sa diferencuje v závislosti od cieľovej skupiny.

Nakoľko meranou vzorkou pre alkoholtester je dych a nie krv, tieto prenosné analyzátory vyhodnocujú obsah alkoholu vo výdychu. Meranie zabezpečuje citlivý elektrochemický alebo polovodičový senzor, ktorého zosnímané údaje sú ďalej spracovávané a vyhodnocované mikroprocesorom.

Podľa zákona výstup zobrazený na displeji sa uvádza v jednotkách miligramy alkoholu/liter výdychu. Dôkazné alkoholtestery merajú podiel alkoholu v krvi s presnosťou ± 5% a sú certifikované Slovenským metrologickým ústavom. Tieto prístroje vďaka svojej presnosti a spoľahlivosti využívajú policajné zbory. Profesionálne alkoholtestery sú v presnosti merania porovnateľné s predošlým typom. Určené sú predovšetkým pre štátny a firemný sektor.

Kontrola jednotlivých zamestnancov na alkohol sa uplatňuje vtedy, ak vznikne u nich podozrenie z jeho požitia. Slúžia ako preventívne opatrenie pre zaistenie zvýšenej bezpečnosti práce. Mnohí riadia nielen motorové vozidlá na cestách, ale aj pracujú v špecifických podmienkach ako sú napríklad výšky alebo obsluhujú zariadenia (žeriavy, vysoké pece, lisy, motorové píly, atď.) Tu sa tester môže hodiť. Samozrejme, lepšie, než používať kontrolu je nepiť. Ale ak už ste po nejakej oslave a nedá sa tomu vyhnúť, je vhodné ak použijete tester ako kontrolu, či výkon rizikovej práce neohrozí vás, alebo niekoho iného.

Firemné testery sú menej presné , ich odchýlka ± 5-10%. Servis a pravidelná kalibrácia všetkých prístrojov, ktorá sa vykonáva pomocou simulátoru alkoholu v dychu, sa podieľa na výslednej exaktnosti merania. Osobný alkohol test sú vhodné pre fyzické osoby. Presnosť merania je ± 10-15%. Tieto prístroje nedisponujú možnosťou použitia náustku. Ako vhodná alternatíva samo testovania môže slúžiť vreckový tester pripomínajúci svojim dizajnom kľúčenku. Zistené hodnoty alkoholu majú však len orientačný charakter.

V prípade, že niekto nie je vlastníkom osobného alkoholtestu, môže využiť detekčné trubičky testu. Praktický jednorazový test poskytuje taktiež len orientačné hodnoty. V praxi všeobecne platí, že stanoviť podiel alkoholu v organizme je oveľa jednoduchšie vo vydychovanom vzduchu ako zisťovaním obsahom alkoholu v krvi. Vďaka moderným meradlám medzi oboma získanými hodnotami existuje rovnosť.

Alkoholtester sa dnes dá kúpiť v rôznych cenách a vyhotoveniach. Tak, ako väčšina inej spotrebnej elektroniky, aj testery sú už dnes lacnými výrobkami, ktoré si môžete kúpiť ak sa vám hodia.

Znova však zdôrazňujeme, že na samotný alkoholtester sa radšej nespoliehajte. Ak pracujete v oblasti, kde sú potrebné rýchle rozhodnutia a bdelosť, lepšie je nepracovať po väčšej opitosti. Myslite na to, že ľudské telo je po "opici" často unavené aj fyzicky - často z nevyspatia, bujarej noci a podobne. Vyčerpanie môže spôsobiť vážne oslabenie kvality a rýchlosti rozhodnutí a reakcií. V takej situácii síce tester môže hlásiť nulu, ale neznamená to, že ste v bezpečí.

Alkohol v krvi

Zisťovanie prítomnosti alkoholu v tele je síce obmedzené na hodiny, ale jeho stanovenie nerozlišuje medzi dlhodobým a krátkodovým silným pitím. Keďže sa alkohol rozplýva v celkovej telesnej vode, preto sa jeho distribučný objem považuje za rovný telesnej vode.

Celkový obsah tejto vody závisí od takých faktorov akým je vek, váha a pohlavie.

U mužov predstavuje podiel telesnej vody okolo 50 až 60% na celkovej hmotnosti, u žien je to 45 až 55%. Koncentrácia alkoholu u ženy v rovnakom veku a váhy ako muž bude vyššia, pretože sa alkohol rozplynie v menšom objeme telesnej vody. Približne 85% alkoholu prítomného v tele metabolizuje v pečeni prostredníctvom enzymatickej oxidácie. Metabolizuje sa 7 g alkoholu za hodinu. Existuje štandartný systém merania a uvádzania kocentrácie alkoholu v tele.

Zákony týkajúce sa alkoholu požadujú stanovenie obsahu alkoholu v krvi alebo mieru intoxikácie. Hladina alkoholu v krvi známa pod skratkou BAL (Blood alcohol levels) alebo koncetrácia alkoholu vyjadrovaná skratkou BAC (Blood alcohol concetration) sa rátajú s použitím váhy alkoholu v miligramoch a objemu krvi v centilitroch. Vyrátaný BAC sa vyjadruje ako podiel to znamená 10 mg na deciliter alebo 1,0 g na liter, alebo ako percento to znamená 0,10% alkoholu.

Z laboratórnych testov je možné vyčítať aj koncentráciu GMT (glutamyl transferáza), ktorá indikuje prejav poškodenia pečene. AST predtým známa ako SGOT (sérová glutamát-oxaloacetát-tranamináza) a ALT známa i ako SGPT (sérová glutamát-pyruvát-transamináza) sú citlivé ukazovatele poškodenia buniek pečene.

Zisťovanie priemerného objemu erytrocytov (MCV) je bežne vykonávaným vyšetrením na odhalenie zvýšeného príjmu alkoholu. 5-HTOL (metabolit seratonínu 5-hydroxytryptofol) sa vyskytuje v moči. Jeho tvorba sa zvýši po požití alkoholu vďaka metabolickej interakcii. EtG (etylglukoronid) je možné naopak zistiť v rôznych telesných tekutinách, tkanivách a vo vlasoch.

Pomocou testu sa dá identifikovať konzumácia alkoholu aj po 80 hodinách po jeho úplnom vylúčení z tela.

Podiel alkoholu v organizme

Na výšku podielu alkoholu v krvi má vplyv niekoľko faktorov - metabolizmus, prijatá strava, telesná váha, vek, pohlavie, používanie liekov, fyzický a duševný stav. Rýchlosť odbúravania prítomnosti alkoholu je preto u každého konzumenta individuálna záležitosť.

Niektoré odborné zdroje uvádzajú, že ženský organizmus odbúra 0,085 g na 1kg telesnej hmotnosti za hodinu, pričom u mužov je rýchlosť odburánia alkoholu v krvi o niečo rýchlejšia. Svedčí o tom hodnota 0,1 g. Alkohol, ktorý sa dostane do tela tráviacim systémom, sa len pätinovým pomerom vstrebe v žalúdku a hlavnou mierou v tenkom čreve.

Krivka alkoholu v krvi dosahuje svoj vrchol síce niekedy aj po 15 minútach, ale spravidla k nemu dochádza za 40 až 80 minút po požití. Vedeli ste, že alkohol sa z tela vylučuje v 90-95% okysličením, v 5-10% v nezmennej forme, 4-7% dýchaním a 1-3% močom? Proces okysličenia prebieha v pečeni.

Pre túto metabolizáciu je nevyhnutný enzým alkoholdehydrogenáza. Množstvo okysličenia sa vyjadruje v promile. Kým prebieha jeho úvodné štádium, alkohol v krvi koluje nerozriedený a najviac postihuje nervové tkanivo. Pri 0,2 až 0,5 promile sa v praxi preukazuje zhoršená schopnosť šoférovať a vyhodnocovať vzdialenosť. Rovnaké neschopnosti doplnené o tendenciu riskovať, neprimeranú sebadôveru a preceňovanie vlastných síl sa prejavujú pri 0,5 až 0,8 promile.

Predĺženie reakčného stavu sa stále väčšmi zvyšuje. Zhoršená schopnosť vnímať okraje zorného poľa a rast bezohľadnosti sa dostavuje pri 0,8 až 1,2 promile. Viac viac ako 1,2 promile v organizme sa podieľa na poruchách sústredenia, rovnováhy, nekritickosti a straty schopnosti orientácie. Treba brať aj ohľad na čas krátko potom, ako sa alkohol úplne absorboval. Človeka môže sprevádzať vyššie riziko spánku, nevoľností a iných obtiaží.

Presnosť dychovej skúšky alkoholtesteru

Alkoholtester zaznamenáva v dychu i prchavé zložky, ktoré sú z metrologického hľadiska nie až také zanedbateľné. Môžu totiž ovplyvniť meranie obsahu alkoholu. Nakoľko nie je možné sledovať vplyv všetkých zložiek, ich výber sa zúžil na tie podobné látkach nachádzajúcich sa v alkoholických nápojoch.

Do úvahy sa berú aj látky ako produkty metabolizmu dychu zdravých jedincov, diabetikov, či alkoholikov. Vydychovaný vzduch je vždy nasýtený vodnou parou, preto pri kalibrácii meradla alkoholtesteru suchými plynmi môže dôjsť k vzniku rozdielov v porovnaní s meraním vzoriek dychu. U fajčiarov môže byť meranie ovplyvnené oxidom uhoľnatým dostávajucim sa do dychu pri okysličovaní krvi. Acetón sa vo vyšších koncentráciách môže evidovať v organizme diabetikov. Zložku metanolu obsahuje väčšina alkoholických nápojov.

Alkoholici ju žiaľ majú vo svojom organizme naakumulovanú. Existuje v tomto smere ešte niekoľko iných zložiek, ktoré sú produktom zložitého chemického procesu organizmu. Vo všeobecnosti platí, že meranie sa môže uskutočniť najskôr 15 minút po konzumácii alkoholu.

Zvyškový alkohol v ústnej dutine by mohol výslednú hodnotu výrazne zvýšiť. Na meranie môže mať dopad aj dym z fajčenia vyskytujúci sa v ústnej dutine, preto sa doporučuje realizovať merania 3 minúty po dofajčení. Pri dychovej skúške je dôležitá obsluha prístroja, aby nezmarila výsledok merania v niekoho neprospech. Na prepočet obsahu alkoholu v dychu na obsah alkoholu v krvi sa najčastejšie používa prepočítací faktor 2100. Nie každý štát však používa totožný prepočítavací faktor. Kým v Holandsku je 2300, v Rakúsku 2000.

Alkoholtester by mal byť kupovaný pre konkrétnu krajinu v závislosti od softvéra prístroja.

Pripravila Katka M.