Osobná asistencia

Osobný asistent poskytuje služby, pomocou ktorých ľudia s hendikepom zvládnu tie činnosti, ktoré by sami urobili, keby im to zdravotný stav dovolil. Služby osobnej asistencie sa poskytujú bez obmedzenia času a miesta s cieľom zabezpečiť ich užívateľom základné životné potreby, napríklad

  • pomoc pri osobnej hygiene,
  • stravovaní,
  • sprievod k lekárovi, na úrady,
  • pri športových, kultúrnych činnostiach,
  • pomoc pri vzdelávaní a v neposlednom rade
  • sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím.

Prvoradou úlohou je vyrovnávanie príležitostí osôb s mentálnym postihnutím, aby mohli vykonávať bežné aktivity približujúce sa ľuďom bez postihnutia. Služby osobnej asistencie sa poskytujú na základe zmluvy, v ktorej sú uvedené práva a povinnosti oboch strán, druh poskytovaných činností, miesto, čas, odmena za službu s cieľom nastaviť optimálnu mieru podpory.

Rozsah pomoci osobného asistenta závisí od individuálnych potrieb človeka s postihnutím, od jeho veku, od vzájomnej dohody. Osobného asistenta vypláca poberateľ kompenzačnej dávky (človek s postihnutím) alebo jeho zákonný zástupca, rodič na základe počtu odpracovaných hodín. Počet hodín osobnej asistencie schvaľuje na základe miery funkčnej poruchy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Osobná asistencia je jednou z foriem pomoci človeku s ťažkým zdravotným postihnutím pri činnostiach, ktoré nedokáže spraviť sám. Často sa úloha osobného asistenta dostane do pozície opatrovateľa.

Asistent má podporovať postihnutého človeka, ak chce byť nezávislým od príbuzných, samostatne sa rozhodovať o sebe. Prípadne  si plánuje založiťvlastnú  rodinu. Pokiaľ chce pracovať, osobný asistent by mal pomôcť v činnostiach  vyplývajúcich  zo zamestnania ťažko zdravotne postihnutého človeka.

Opatrovateľ musí veľa činností robiť za svojho klienta,  ktorý je  pre ťažkú chorobu napríklad pripútaný na lôžko. Osobný asistent má pomôcť klientovi, len v oblastiach, v ktorých si nedokáže poradiť sám.

O peňažný príspevok na osobnú asistenciu môžete požiadať pre seba, alebo dieťa, najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku. Rozsah osobnej asistencie sa určí podľa  činností, ktoré si nemôžete  vykonávať sami  a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie.

Osobná asistencia sa neposkytuje, ak navštevujete  dennú alebo týždennú  pobytovú sociálnu službu. Tiež počas ktorých ste v zamestnaní,  alebo vaše dieťa navštevuje školu. Počas štúdia na vysokej škole sa asistencia poskytuje na potrebný čas.

Ak bývate v  zariadení podporovaného bývania, môžete požiadať o  osobnú asistenciu na prepravu do zariadenia, prípadne na  premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych aktivitách, rodinných aktivitách a voľnočasových aktivitách.

Pokiaľ vám  úrad práce poskytol  peňažný príspevok na kúpu pomôcky, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom, môžete požiadať o asistenciu na činnosti, ktoré pes nevykonáva. Máte  napríklad vodiaceho psa, s ktorým sa pohybujete samostatne. Určite vám však nedokáže pomôcť vybrať v obchode oblečenie, alebo pomôcť s varením.

Osobnú asistenciu  nemôže vykonávať  manžel, manželka, prípadne rodičia. Osobný asistent je z pravidla cudzia osoba. Pomoc pri hľadaní asistenta vám poskytne Asociácia dystrofikov, ktorý vedú ich databázu.

Osobnú asistenciu môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony. Osobný asistent vykonáva osobnú asistenciu na základe zmluvy  o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom.

Osobný asistent môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne. To neplatí, ak sa osobná asistencia vykonáva v čase, keď sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zdržiava mimo svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
Osobný asistent vykonávajúci tlmočenie je povinný preukázať príslušnému úradu znalosť komunikovať s fyzickou osobou so sluchovým postihnutím osobitným potvrdením, osvedčením alebo certifikátom.

Osobný asistent je vlastne zamestnancom handicapovaného človeka. Nie je vylúčené, že časom sa spolu spriatelíte. Či už robíte osobného asistenta, alebo ho potrebujete je vhodné stanoviť si už  začiatku presné pravidlá. Asistent, alebo viacerí asistenti musia presne vedieť, čo od nich očakávate. Ak si stanovíte hodiny, v ktorých ho budete potrebovať, predídete neskorším nedorozumeniam. Samozrejme ojedinele sa môže vyskytnúť situácia, ktorú treba riešiť hneď.

Asistent nebude nadšený, ak od neho pravidelne tesne pred odchodom, budete ešte niečo vyžadovať.

Odmena za asistenciu nie je taká vysoká, aby uživila asistenta ako zamestnanie. Neodvádzajú sa z nej, okrem dane, odvody poisťovniam. Preto asistenti sú väčšinou študenti, dôchodcovia, ktorý si chcú zarobiť niečo navyše.