Chránené - podporované bývanie

Zriaďuje sa pre viacerých klientov, podľa možností s rovnakým mentálnym hendikepom, v bytových alebo rodinných domoch. Základnou myšlienkou chráneného bývania je vytvorenie spoločnej domácnosti. Tam dospelým klientom pomáhajú asistenti s úkonmi sebaobsluhy, varením, upratovaním a s ďalšími činnosťami, ktoré klienti sami nedokážu zvládnuť. Asistent nevychováva, ale skôr usmerňuje a pomáha, je priateľom a konzultantom. Klienti, ktorí bývajú v podporovanom bývaní sa môžu kontaktovať rodinami a priateľmi.

Poskytuje sa tu ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a záujmov, vykonáva sa sociálna rehabilitácia.

Prax dokazuje potrebu existencie podporovaného bývania pre ľudí so znevýhodnením. V minulosti žili ľudia s rodičmi, v neskoršom veku však pocítili potrebu byť samostatní a nezávislí, ale bývanie v spoločnej domácnosti s rodičmi im to neumožňovalo. Forma podporovaného bývania má veľký význam, pretože každodenný nácvik pod dozorom a dohľadom asistentov im pomáha zafixovať si činnosti potrebné pre samostatný život.

Ľudia, ktorí žijú v takomto zariadení môžu využívať komunitné služby, ale zároveň sú podporovaní aj v samostatnosti. Preto sa tomuto druhu pomoci hovorí aj bývanie s asistenciou. Postihnutý tak získava akési útočište, ochranu a to mu umožní rozvíjať sa. Ak teda rozvoj je možný s ohľadom na rozsah jeho postihnutia.