Pravidlá pri vyúčtovaní za byt

Obdobie vyúčtovania za spotrebu energií bytu je obdobím buď radostným alebo smutným. Vyúčtovanie bytu sa riadi určitými pravidlami, ktoré je vhodné poznať.

  • Najneskôr do 31. mája majú správcovia bytoviek povinnosť vykonať vyúčtovanie zálohových platieb platených vlastníkmi za minulý rok a do 30 dní ich aj doručiť. Iný termín vykonania je možný, len ak je zmluvne dohodnutý, prípadne upravený v stanovách bytového družstva.
  • Doklad o vyúčtovaní by mal obsahovať výpočet poskytovaných služieb s mesačnými predpísanými zálohami, ktoré mal vlastník uhrádzať, skutočné náklady na služby, ktoré správca uhradil dodávateľovi a vyčíslený rozdiel
  • Podľa zákona má správca povinnosť predložiť vlastníkom do konca mája aj vyúčtovanie použitia fondu opráv a tiež správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu
  • Ak sa vám vyúčtovanie nepoznáva, ako vlastník máte právo nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu, čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv
  • V prípade, ak vám vznikol nedoplatok ako vlastník bytu ste povinný uhradiť vzniknutý nedoplatok v stanovenom termíne alebo reklamovať platby u správcu. Reklamovať možno najmä nesprávne údaje o ploche bytu, o počte osôb bývajúcich v byte (pokiaľ ste zmenu nahlásili), rozdiel medzi nameraným a vyfakturovaným množstvom spotreby vody, zlé vyčíslenie zálohových platieb atď.
  • Pri uplatnení reklamácie postupujte podľa zákona na ochranu spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka.