Ako je to s s prechodným pobytom pri nájme?

Zákonnou povinnosťou každého občana je nahlásiť miestne príslušnému obecnému alebo mestskému úradu svoj prechodný pobyt na jeho území.

Čiže ak máte trvalé bydlisko v Považskej Bystrici, ale v súčasnosti bývate napríklad z pracovných dôvodov v prenajatom byte v Trenčíne, musíte túto skutočnosť „mestu módy“ riadne oznámiť.

Ak tak neurobíte, znamená to, že tu bývate načierno a porušujete tým zákon.

Aký je postup s vybavovaním prechodného pobytu a aké z neho vyplývajú povinnosti?

Trvalý pobyt vs. prechodný pobyt

V prvom rade si treba ujasniť, čo zákon rozumie pod prechodným a trvalým pobytom.

Trvalý pobyt máte spravidla v mieste svojho stáleho bydliska a môžete ho mať len jeden. Ak ste sa ešte neosamostatnili (prípadne nevlastníte ešte svoju nehnuteľnosť, v ktorej by ste mohli trvalo bývať), váš trvalý pobyt je evidovaný na adrese vašich rodičov.

Prechodný pobyt môžete mať na adrese mimo miesta svojho trvalého pobytu a ak sa tak rozhodnete, môžete ich mať viacero. Podmienkou je, že sa na tejto adrese budete zdržiavať (a bývať) najmenej 90 dní do roka.

Najskôr obehajte kataster

Vaše bývanie v trenčianskom podnájme teda jednoznačne spĺňa znaky prechodného bývania, a preto sa musíte do desiatich dní od ubytovania (uzavretia nájomnej zmluvy) nahlásiť na ohlasovni pobytu v rámci obecného či mestského úradu.

Najčastejšie vás v tejto veci vybavia pracovníčky matričného úradu, do ktorého kompetencie spadá evidencia pobytu občanov.

Skôr než sa však vydáte na obecný úrad, musíte počítať s tým, že vás čaká ešte jedno byrokratické „kolečko“.

Najskôr totiž musíte zájsť na katastrálny úrad a nechať si vystaviť list vlastníctva bytu, v ktorom budete bývať v nájme.

Na vybavovanie listu vlastníctva nepotrebujete súhlas ani nijaké splnomocnenie od prenajímateľa (vlastníka). Ide o verejnú listinu, ku ktorej má prístup každý, a teda aj vy.

Pozor – pre potreby konania vo veci nahlasovania prechodného pobytu musíte mať v ruke oficiálne potvrdený výpis z katastra! To znamená s pečiatkou katastrálneho úradu, ktorý vám ho vydal!

Nepoužívajte výpisy vo forme výstupov z internetového katastra! Majú totiž len informatívnu hodnotu a nie sú použiteľné na právne úkony!

Majiteľ musí súhlasiť

Keď už budete mať list vlastníctva, potrebujete ešte, aby vám prenajímateľ dal písomný súhlas k prihláseniu sa na prechodný pobyt na adrese bytu, ktorého je vlastníkom, a v ktorom budete u neho bývať na základe nájomnej zmluvy.

Tento súhlas musí byť buď úradne overený (čiže napríklad pred notárom), ale existuje jednoduchšie riešenie, ktoré vám aj prenajímateľovi ušetrí čas.

Stačí, keď pôjdete s výpisom katastra v ruke nahlásiť na obecný úrad prechodný pobyt rovno spolu s majiteľom bytu.

Ten svoj predtým pripravený písomný súhlas už potom len jednoducho podpíše pred pracovníkom/čkou ohlasovne pobytu, a tým sa považuje tento súhlas za úradne overený.

Najlepšie rovno na päť rokov

Okrem listu vlastníctva a súhlasu prenajímateľa s prihlásením na prechodný pobyt už budete predkladať len občiansky preukaz.

Vypíšete takzvaný „prihlasovací lístok“, na ktorom okrem svojich osobných údajov budete musieť uviesť aj dobu vami predpokladaného prechodného pobytu.

Prechodný pobyt na jednej adrese môže trvať maximálne päť rokov. V praxi sa zvyčajne uvádza práve táto doba. Prečo?

Pretože ak by vám napríklad po roku váš prechodný pobyt „vypršal“ a vy pritom ešte stále bývate v nájme na tej istej adrese, museli by ste sa nahlasovať znovu.

Zmeny miesta prechodného pobytu musíte hlásiť

V praxi sa však stáva aj opačný prípad. Prechodný pobyt ste si nahlásili na päť rokov, ale už po pol roku sa sťahujete do nového podnájmu. Čo teraz?

Nuž, v tomto prípade vám nezostáva nič iné, len sa zo starej adresy odhlásiť a prihlásiť sa na novej. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, musíte totiž túto skutočnosť oznámiť. Ak by ste tak neurobili, porušujete zákon!

Prenajímateľ sa však v tomto prípade obávať nemusí. Ak by ste si totiž chceli „ponechať“ jeho adresu ako svoj prechodný pobyt aj po skončení nájmu, nerátajte s tým, že to bude trvať dlho. Ohlasovňa totiž na návrh vlastníka bytu záznam o prechodnom pobyte bez problémov zruší.

Ak ste sa už teda zo starej adresy odhlásili, nečaká vás následne nič nové. Postup pri nahlasovaní novej adresy prechodného pobytu je potom úplne rovnaký, ako keď ste sa nahlasovali prvýkrát.

Po piatich rokoch si musí prechodný pobyt „obnoviť“ každý vzhľadom na to, že je to maximálna doba, na ktorú ho zákon umožňuje nahlásiť.

Potvrdenie vás bude stáť päť eur

Pri nahlasovaní musíte počítať aj so správnym poplatkom 5 eur. Po splnení všetkých zákonom definovaných podmienok (o ktorých sme písali vyššie) vám ohlasovňa vydá potvrdenie o prechodnom pobyte.

Je to malá papierová kartička, prostredníctvom ktorej budete môcť v prípade potreby preukázať miesto svojho prechodného pobytu.

Určite myslite aj na:

Súčasne s prihlásením sa na prechodný pobyt vám vzniká povinnosť prihlásiť sa a platiť poplatok za odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu.

V meste či obci, v ktorej teraz dočasne bývate totiž produkujete nejaké tie „smeti“, za ktorých odvoz treba zaplatiť. Nejde o vysoké sumy, takže žiadny strach a nezabudnite na túto svoju povinnosť.

TEY