Čo sa považuje za stavbu?

Nie každý objekt, ktorý má na prvý pohľad charakter stavby, ňou je aj v skutočnosti. na to, aby bol objekt vedený ako stavba, musí spĺňať viacero náležitostí.

Základnou z nich je, že objekt musí byť so zemou pevne spojená, teda musí mať pevné základy. Okrem podmienok ukotvenia stavby je tiež potrebné jej pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia.

Stavby sa vo všeobecnosti delia na dva základné typy, a to na pozemné stavby a inžinierske stavby. Pozemné stavby sa vyznačujú tým, že sú to zväčša zastrešené budovy, vrátane podzemných priestorov a sú určené predovšetkým na bývanie alebo na podnikateľské, či rôzne verejnoprospešné účely.

Medzi inžinierske stavby patria hlavne diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská,mosty, nadjazdy, tunely, a pod.

Isté kritéria musia spĺňať aj budovy určené na bývanie (dom, byt). Za bytové budovy možno totiž označiť len tie, ktorých aspoň polovica podlahovej plochy je určená na bývanie. V prípade, ak má budova väčšiu rozlohu a nachádza sa v nej štyri a viac samostatných bytov, hovoríme už o bytovom dome.

Stavba musí po celý čas svojej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby. Sú to najmä:

  • mechanická odolnosť a stabilita stavby – musí byť zabezpečená prevencia pred jej zrútením, deformáciou alebo poškodením
  • požiarna bezpečnosť stavby – nevyhnutná na zabezpečenie obmedzenia vzniku a šírenia požiaru, tak ako aj na rýchly únik osôb v prípade, ak požiar vznikne
  • hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia – je nevyhnutné zamedziť vypúšťaniu znečisťujúcich, nebezpečných látok a emisií a zabezpečiť zneškodňovanie vzniknutého odpadu
  • bezpečnosť stavby pri jej užívaní – ako prevencia pred možným pošmyknutím, pádom, nárazom, porezaním, popálením, obarením, zásahom elektrického prúdu, či výbuchom,
  • ochrana pred hlukom a vibráciami – hluk a vibrácie nesmú prekročiť zákonom stanovenú mieru, čo by mohlo nenávratne poškodiť zdravie obyvateľov budovy
  • energetická úspornosť a ochrana tepla stavby – všetky zariadenia, ktoré túto oblasť zabezpečujú musia byť navrhnuté s dôrazom na čo najnižšiu spotrebu energie, najmä vzhľadom na klimatické podmienky v danej oblasti, umiestnenie stavby a požiadaviek jej užívateľov