Staroba

Ak vám vážne ochorie rodič a nedokáže sa už sám o seba postarať, okrem bolesti a pocitu bezmocnosti pomôcť mu, vás môže zaskočiť zabezpečenie starostlivosti o mamu, otca, starých rodičov.

Jedna z možností je striedanie starostlivosti. Táto forma prichádza do úvahy pri zamestnaní v smenej prevádzke. Rizikom je, že po dlhšom čase začne absentovať spoločne strávený čas partnerov.

Miestne úrady zamestnávajú opatrovateľky. Dochádzajú do domácnosti na potrebný čas. Problém by vám mohol vzniknúť, ak potrebujete vyriešiť opatrovanie zo dňa na deň. Na pridelenie opatrovateľky treba nejaký čas čakať. Táto služba je platená podľa počtu odpracovaných hodín a činností, ktoré sú vykonávané. (donesenie a podanie obeda, drobný nákup, pomoc pri hygiene...). Opatrovateľky pracujú v obvyklom pracovnom čase – cez deň. Nevyriešite tým zabezpečenie opatrovania chorého človeka v poobedňajších hodinách, cez víkendy alebo sviatky.

V prípade, že sa rozhodnete postarať sa o príbuzného sami, zostanete s ním doma, čakajú vás zásadné zmeny. Prestanete chodiť do zamestnania, nebudete rozoznávať pracovné a voľné dni. Dni budete tráviť jednotvárne. Ak nemáte príbuzného, ktorý vás na pár hodín denne môže vystriedať, čaká vás náročné obdobie. Zadosťučinením vám bude pocit, že ste pre chorého rodiča urobili to najlepšie, pretože vás pozná, je v známom prostredí – doma.

Ste v produktívnom veku a chcete sa na príchod blízkeho po hospitalizácii pripraviť. Aj keď máte o príbuzného veľké obavy a myslíte predovšetkým na neho, je vhodné ešte pred ukončením hospitalizácie a jeho prepustenia do domácej starostlivosti, aby ste nezostali doma „len tak“. Podstatné je zabezpečiť si nepretržité plynutie doby potrebnej pre výpočet vášho starobného dôchodku. Ak ste ukončili pracovný pomer, čas na preklenutie obdobia, pokiaľ nevykonáte potrebné administratívne úkony, sa môžete zaevidovať na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Ak ste neboli v minulosti evidovaný, máte za posledné tri roky odpracované dva roky, vznikne vám nárok na podporu v nezamestnanosti, zdravotné poistenie hradí za vás štát.

Osoba, ktorá sa bude starať o rodiča, môže požiadať príslušný Úrad práce, podľa jej trvalého bydliska, o príspevok na opatrovanie. Výška príspevku sa vyrátava ako rozdiel starobného, resp. invalidného dôchodku opatrovaného, aktuálnej sumy životného minima násobenej počtom spoločne posudzovaných osôb. (ďalší členovia domácnosti). Doba opatrovania sa započítava do počtu odpracovaných rokov pri výpočte starobného dôchodku opatrovateľa, zdravotné poistenie je hradené štátom.

Lekárska posudková komisia oddelenia posudkových činností úradu práce vydá po podaní žiadosti o príspevok na opatrovanie lekársky posudok, v ktorom je stanovená odkázanosť na opatrovanie. Zdravotný stav sa posudzuje iba z lekárskych nálezov a prepúšťacích správ. Ak si budete odkladať všetky lekárske nálezy a prepúšťacie správy, neskôr ušetríte veľa času ich dodatočným zháňaním. Nezabudnite si urobiť dve - tri kópie, ktoré po overení z originálu môžete odovzdať a nebudú vám v prípade potreby chýbať.

Po dlhej hospitalizácii máte mamu, otca, alebo babičku, deduška konečne doma. Zdravotný stav rodiča je vám známy po konzultáciách z ošetrujúcim lekárom, podľa diagnózy ste oboznámený o ďalšom priebehu ochorenia. To, čo nikde nedostanete, je návod na zvládnutie mnohých situácií, ktoré vyplývajú z opatrovania a ošetrovania rodiča tak, aby ste ho neznevážili pred vami, okolím a pred ním samým.

Tým, že zostávate doma, môže sa vám stať, že preberiete na seba úlohu ženy/muža v domácnosti. Ďalší členovia rodiny by určite uvítali vašu rolu a považovali za samozrejmé poskytovanie servisu ako je varenie, nakupovanie, pranie, žehlenie a upratovanie. Vy ste však iba zmenili zamestnanie za povolanie, ktoré budete vykonávať 24 hodín denne. Vašou úlohou je čo najviac uľahčiť chorému človeku jeho každodenný život. Suplujete ho v činnostiach sebaobsluhy, ktoré dočasne, alebo trvale nedokáže zvládnuť sám. Zabezpečujete a pripravujete mu stravu a nápoje. To je len primárna starostlivosť, potrebná na prežitie každého človeka. Starý a chorý človek sa veľmi ťažko zmieruje so situáciou, že jeho dieťa, aj keď 50 ročné, ho prebaľuje, umýva, kŕmi, podáva lieky. Môže sa cítiť veľmi nepríjemne a jeho odkázanosť na vás neúmyselne vyústi do jeho nevrlosti, podráždenosti s odmietaním stravy, pitia, užitia liekov. Veľkou trpezlivosťou a nadhľadom dokážete mamu, otca, starých rodičov postupne presvedčiť, že je pre vás samozrejmé postarať sa o neho a vlastne ste radi, že nemusíte chodiť do práce.

Zvládnuť túto situáciu môžete iba s veľkou dávkou obetavosti a sebazaprenia. Byť neustále k dispozícii druhému človeku, aj keď ide o vlastného rodiča, môže iba človek v dobrom fyzickom a psychickom rozpoložení. Nerobte si výčitky, ak cítite únavu, ste podráždený. Nehanbite sa to priznať a vyžadujte od príbuzných pomoc. Aj vy máte právo na čas vyhradený iba pre vás, návštevu kaderníka, stretnutie s priateľmi.

Časom vás môže každodenný stereotyp ubíjať. Ste flexibilný človek, ktorý bol v práci zvyknutý na vysoké nasadenie. Zvládali si rôznorodé pracovné úlohy. Boli ste v neustálom pohybe. Odmenou bolo finančné ohodnotenie a uznanie. V dnešnej dobe je možné pracovať z domu. Takáto forma práce vám zvýši rodinný rozpočet a nebudete sa cítiť ako domáca pani. Než začnete prácu hľadať, ujasnite si, prečo ste zostali doma. Neskôr nebudete musieť uprednostňovať opateru o blízkeho pred pracovnými povinnosťami a opačne. V prvom rade je starostlivosť o chorého, potom všetko ostatné. Pre vás by bola vhodná práca, ktorá nie je viazaná na presne stanovenú pracovnú dobu. Nemôžete zaručiť, že budete môcť byť k dispozícii, napríklad denne od 10 – 12 hodiny. Príspevok za opatrovanie je vyplácaný za určitých podmienok. Jednou z nich je nepresiahnutie určenej výšky zárobku a forma pracovnej zmluvy. Aby ste predišli odňatiu príspevku a možným nepríjemnostiam, najskôr si overte všetky podmienky pri vyplácaní.