Kúpa rodinného domu

Ak sa rozhodnete kúpiť rodinný dom, prvý a najdôležitejší doklad, ktorý by ste mali vidieť je list vlastníctva. List vlastníctva je verejná listina, takže za kolkový poplatok si tento môže každý občan Slovenskej republiky vyžiadať na príslušnej Správe katastra. Tam najlepšie uvidíte, aká veľká je plocha pozemku, zastavanej plochy, koľkým vlastníkom rodinný dom s pozemkom patrí, a nemenej dôležitý je na liste vlastníctva bod C - ťarchy, kde si preveríte, či nebola na dom poskytnutá hypotéka, stavebné sporenie, prípadne iné vecné bremeno.

Ak je bod C na liste vlastníctva "bez zápisu" môžete si byť istí, že na predmetnom rodinnom dome do dňa vydania listu vlastníctva katastrálnym úradom neviaznu žiadne ťarchy. V prípade, že si vyberiete dom, ktorý je podľa vašich predstáv, a dohodnete sa s majiteľom, nič vám nebráni v uzavretí kúpnej zmluvy. Aby mohla byť kúpna zmluva považovaná za právoplatnú, musí obsahovať ustanovenia, ktoré bližšie špecifikuje Občiansky zákonník. Medzi základné náležitosti, ktoré musí kúpna zmluva obsahovať patria:

  • Zmluvné strany (meno a priezvisko, štátnu príslušnosť, bydlisko, dátum narodenia, rodinný stav)
  • Predmet zmluvy, ktorým je samozrejme samotný rodinný dom s pozemkom, prípadne ostatné stavby. Musí byť uvedená presná celková rozloha domu, (zastavaná plocha) a pozemku podľa listu vlastníctva, počet izieb, popis prípadných stavieb, ktoré sa na pozemku nachádzajú,
  • Cena, za ktorú rodinný dom kupujúci kupuje a predávajúci predáva
  • Práva a povinnosti oboch strán, ktoré tiež bližšie upravuje Občiansky zákonník

Ďalším bodom je vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, s ktorého náležitosťami vás oboznámi právnik, alebo pracovník príslušného katastrálneho úradu, prípadne realitná kancelária. V prípade, ak sa rozhodnete kúpiť alebo predať rodinný dom prostredníctvom realitnej kancelárie, mala by táto zabezpečiť celý právny servis za vás.