Rodinný dom "na kľúč"

Tento spôsob výstavby vhodné zvoliť predovšetkým vtedy, keď nie ste schopní množstvo stavebných prác vykonať vlastnými silami z dôvodov časových, či odborných alebo za pomoci príbuzných či známych.

V tomto prípade je dôležité venovať pozornosť správnemu výberu stavebnej firmy, keďže v súčasnej dobe je ich na trhu nespočetné množstvo, počnúc veľkými stavebnými firmami a končiac jednotlivými remeselníkmi, ktorí podnikajú na základe živnostenského listu.

Výstavba rodinného domu „na kľúč“ má veľkú výhodu v tom, že dodávateľská firma ručí za komplexnosť dodávok, ich vzájomnú väzbu a funkčnosť, zároveň poskytuje stavebníkovi i potrebné záruky za prevedenie diela.

Stavebnú firmu je najvhodnejšie vybrať na základe výberového konania z viac firiem. Pri tom platí samozrejme zásada, že to čo je najlacnejšie, nemusí byť najlepšie, preto pozor na najnižšie cenové ponuky. Často sa stáva, že pri nedostatku zákaziek stavebné firmy ponúkajú výstavbu za nízku cenu, ktorú potom nedodržia, alebo dielo nedokončia, čo prináša značné problémy stavebníkom. Preto pri výberovom konaní je vhodné si vyžiadať údaje o stavebnej firme, osobne navštíviť stavby týmito firmami realizované a zistiť si veľkosť a majetok firiem, ktoré boli oslovené.

Zvláštnu pozornosť venujte spísaniu riadnej zmluvy o dielo, kde je predovšetkým potrebné presne špecifikovať predmet diela, t.j. položky, ktoré dielo obsahuje a ktoré nie. Ďalej je vhodné viazať splátkový kalendár na postup výstavby rodinného domu, aby ako zhotoviteľ, tak objednávateľ bol viazaný na skutočný postup výstavby. Dôležité je špecifikovať presne spôsob odovzdania a prevzatia diela, odstránenie prípadných vád a nedorobkov, reklamačnú lehotu a spôsob prevádzania reklamácie.

Pokiaľ stavebník nemá príslušné odborné znalosti a chce mať istotu, že je stavba prevádzaná kvalitne a podľa projektovej dokumentácie, má možnosť sa nechať voči zhotoviteľovi zastupovať odborným pracovníkom – stavebným dozorom.