Časový harmonogram výstavby

Časový harmonogram alebo plán výstavby je dokument, ktorý slúži na informáciu o časovom priebehu prípravy a realizácie výstavby domu.

Slúži ako sprievodca počas celej stavby. Tento dokument môže byť vypracovaný na požiadanie stavebníka alebo stavebného úradu k stavebnému konaniu. Aj keď v prípade menších stavieb, ako je rodinný dom, to nie je povinné, treba si vypracovanie časového harmonogramu riadne zvážiť.

Tento dokument má závažnú výpovednú hodnotu z pohľadu nielen časového trvania realizácie výstavby, ale aj z hľadiska kapacitného, keďže môže výrazne pomôcť pri plánovaní a kalkulácii potrebných ľudských zdrojov, materiálov, mechanizmov a energie. V neposlednom rade je dôležitý aj z hľadiska financovania výstavby.

Časový plán na prípravu výstavby je súhrnný časový plán so základnými údajmi o pripravovanej výstavbe. Do časového plánu výstavby rodinného domu sa zaraďujú aj objekty, ktoré súvisia s funkčnosťou objektu. Môžu tam byť aj práce, ktoré súvisia s prípravou staveniska, napríklad asanačné práce v mieste novej výstavby, vybudovanie alebo prekládky inžinierskych sietí, objekt garáže, oplotenie, terénne a sadové úpravy a podobne.

Z týchto objektov sa zostaví takzvaná objektová zostava s číslom a názvom objektu, s termínmi začatia a ukončenia výstavby objektov, prípadne aj s predpokladanými finančnými nárokmi, teda rozpočtovými nákladmi.

Do grafickej časti, ktorá sa skladá z časovej osi rozčlenenej na roky, kvartály a mesiace, sa zakreslí predpokladaný priebeh výstavby objektov s predpokladanými začiatkami a koncami výstavby, s ich nadväznosťami, súbežnosťou výstavby, prípadne s prerušením výstavby. Tento dokument vyjadruje vlastne zámer stavebníka a poskytne mu prehľad o jeho zamýšľaných aktivitách s možnosťou ich korigovania.