Žiadosť o stavebné povolenie

Procesu spojeného s vydaním stavebného povolenia sa nevyhne žiadny stavebník, ktorý sa rozhodne uskutočniť svoj sen a postaviť si rodinný dom. Pred podaním samotnej žiadosti odporúčame zhromaždiť všetky dokumenty, ktoré budete potrebovať, aby ste tak predišli zbytočným prieťahom v správnom konaní.

Pri podaní žiadosti o stavebné povolenie je potrebné doložiť:

  • Dve vyhotovenia projektovej dokumentácie vlastného domu
  • Originál listu vlastníctva a originál kópie z pozemkovej mapy stavebného pozemku
  • Doklad  o vyňatí pozemku z  poľnohospodárskeho  pôdneho fondu (ak je pozemok vedený ako orná pôda, pasienok alebo záhrada)
  • Vyjadrenie príslušného pamiatkového fondu
  • V prípade, že bude stavba realizovaná svojpomocne, prehlásenie o vykonávaní stavebného dozoru. Pokiaľ stavbu zabezpečuje stavebná firma, toto prehlásenie nie je potrebné
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku  1000 Sk
  • Projekt osadenia stavby a projekty pripojenia na energetické siete(voda, kanalizácia, plyn a elektrina)  Podľa nášho názoru je najlepšie, ak tieto projekty zaisťujú projektanti  z príslušnej lokality, ktorí si miesto stavby môžu fyzicky pozrieť.
  • Zoznam projektantov nájdete na stránke  www.zlatestanky.sk  po zadaní kľúčového slova „projektanti“. Stačí osloviť projektanta, ktorý urobí projekt osadenia stavby. Tento projektant sám osloví  projektantov, ktorí vypracujú projekty pripojenia inžinierskych sietí. Projekty pripojenia inžinierskych sietí potom potvrdia  príslušné  rozvodné závody (vodárne, plynárne, elektrické rozvodné závody)