Montessori škôlky

Okrem klasických materských škôl môžu rodičia v dnešnej dobe prihlásiť svoje dieťa aj do trochu iných škôlok. Ide o rôzne alternatívne škôlky ako napríklad škôlky typu Montessori.

Montessori nesie názov po svojej zakladateľke, ktorou bola Maria Montessori . Táto dáma pôvodom z Talianska vniesla do pedagogiky rôzne zmeny, ktoré dali základ pre vznik nového vzdelávacieho systému.

Prvá „škôlka“ tohto typu vznikla v podstate na predmestí Ríma, kde sa Maria Montessori venovala skupine problémových detí. Jej prístup nebol vôbec kritický, prísny ani podliehajúci striktným pravidlám, naopak, snažila sa o individuálny prístup k deťom, dovolila im rozvíjať práve tie schopnosti, v ktorých vynikali a čo najmenej ich usmerňovala. Tento jej prístup čoskoro priniesol ovocie – z predtým problémových detí sa stali akoby „noví“ ľudia.

V Montessori škôlkach teda deti majú slobodu výberu činností, môžu kresliť alebo robiť čokoľvek iné, čo im trieda ponúka a zároveň môžu pri tom zotrvať tak dlho, ako potrebujú. Učiteľky sú skôr zamerané na pozorovanie detí, citlivo vnímajú ich individuálne vlastnosti, schopnosti a nedostatky a len v prípade potreby zasahujú do činnosti detí. S dieťaťom si učiteľ vytvára rovnocenný vzťah, neposudzuje a nekritizuje jeho výsledky.

Nie je prada, že sa do takejto škôlky chodia deti iba hrať a nič sa nenaučia. Práve naopak, všetko v Montessori škôlke je koncipované tak, by dieťa viedlo k rozvíjaniu rôznych schopností, učí sa poriadku, ohľaduplnosti, môže si osvojiť základy čítania, písania, spoznávať rastliny a zvieratá a celkovo okolitý svet – všetko podľa jeho individuálneho záujmu a schopností.

Pre tento typ škôlky je charakteristické aj „miešanie“ rôznych vekových skupín detí. Je to najmä preto, lebo mladšie deti sa dokážu veľa naučiť od starších detí a staršie zasa môžu rozvíjať svoje schopnosti pri vedení mladších „spoluškôlkarov“.

Maria Montessori sa snažila poukázať na to, že v deťoch by sme mali vždy vidieť predovšetkým veľký tvorivý potenciál a usilovať sa o rozvoj všetkého dobrého v našich deťoch a nesústrediť sa na ich chyby. Verila, že ak dáme deťom priestor na rozvoj ich individuálnych schopností bez zbytočného trestania, kritiky, ale s používaním láskyplného prístupu, podnetného prostredia, pomôžeme im k tomu, aby z nich vyrástli „kvalitné“ osobnosti. 

Spracované podľa www.montessori.sk