Porozumenie mladistvým

Roky dospievania predstavujú významný prechod od detstva do dospelosti. Je to obdobie od 11 do 21 roku života. Ranná adolescencia je od 11 do 14 rokov. Priemerný vek kedy dochádza k prudkému vývoju je u dievčat 9,5 roku a u chlapcov 11,5 roku. Dievčatá výrazne priberajú na váhe priemerne 11,5roku a chlapci v 13,5 roku života.

Veľa ľudí si myslí, že adolescenti prechádzajúci týmto vývojom sú pohybovo nešikovní (strata obratnosti, rovnováhy, koordinácie) pokiaľ sa ich organizmus neprispôsobí zmenám. Vedecké dôkazy tento názor nepodporujú. Rast adolescentov je veľmi dynamický a preto pri pravidelných pohybových aktivitách vzrastá význam kvalitnej stravy a dostatku spánku .Vekové rozmedzie keď chlapci a dievčatá prechádzajú pubertou znamená aj významné pohlavné zmeny kôli ktorým sú často psychicky nevyrovnaný.

  • Dievčatám sa rozvíjajú prsia a začínajú menštruovať.
  • Chlapci majú hlbší hlas erekcie penisu sú častejšie najmä v chúlostivých situáciách.

Ranný adolescenti sa viac začínajú zaujímať o sex a taktiež vyžadujú viac súkromia.

Fyzický vzhľad je pre túto skupinu dôležitý najmä keď sú nablízku ich vrstovníci. Zvyšuje sa závislosť na kamarátoch väčšinou rovnakého pohlavia. Adolescenti sa taktiež snažia prispôsobiť kultúre, ktorá tomuto veku zodpovedá. Začínajú objavovať kto vlastne sú a aké je ich miesto v spoločnosti. Vzhľadom k psychickým a emočným zmenám ktorými prechádzajú, sú často neistý. Mladistvý sa v tomto veku postupne stávajú popudlivými a náladovými. Pre ich myslenie je typická konkrétnosť,ale o možných dôsledkoch svojho jednania začínajú uvažovať aj abstraktne.

Postupne ako ich intelekt dospieva pracujú adolescenti na rozvoji svojho osobného merítka hodnôt. Veľký vplyv naň majú kamaráti a dospelí- ich obdivované vzory. Behom tohto obdobia sa mladiství usilovne snažia aby boli dobre priímani ostatnými ľuďmi a sami sebou.

Stredná adolescencia (15 až 17 rokov)

Fyzický rast je z veľkej časti ukončený okolo 14 a u chlapcov okolo 16 roku. Z pohľadu telesnej stavby chlapcom pribúdajú svaly a dievčatám tuk. V týchto rokoch sa už toľko nesústreďujú na svoje meniace telo, ale viac sa zaoberajú otázkami sexuálnej príťažlivosti.

V tomto veku trvajú na svojej nezávislosti a chcú mať právo na vlastné rozhodnutia. Často však majú špatný úsudok a chovajú sa impulzívne. Rodičia im musia vymedziť presné pravidlá a hranice, aby ich mohli ochrániť pred nebezpečným riskovaním. Skupina kamarátov rovnakého veku ovplivnuje ich myslenie a životný štýl. Sú hrdí na zverenú zodpovednosť pokiaľ ju zvládnu postupne si zvyšujú rešpekt u ostatných ľudí. Zvyšuje sa u nich schopnosť abstraktného myslenia viac chápu to ako súčastné jednanie ovplivný budúce následky. Akokoľvek sú koncentrovaní len na seba pri správnom vedení získavajú pochopenie pre druhých, postupne sa prestávajú zameriavať na seba a zaujíma ich okolie.

Neskorá adolescencia(18 až 21 rokov)

Títo už takmer dospelí mladí ľudia si viac veria a chápu vlastnú identitu. Vedia do akej miery sú dobrí a do akej nie a predsa veľa z nich hľadá riešenie ako naložiť so svojim životom. Sú nezávislí a viac sebaistý a sú ochotný hľadať radu u svojej rodiny a dôverujú dospelým.

Stanovujú si svoje vlastné ciele a je pravdepodobné že odmietnu ciele ktoré im vytýčia iný. Pri rozhodovaní ešte stále hrajú dôležitú úlohu kamaráti napriek tomu táto skupina ľudí hodnotí svoje rozhodnutie kriticky a robia viac racionálnych rozhodnutí.